ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

O Banku

List Prezesa Zarządu

Szanowni Akcjonariusze,

z przyjemnością przekazuję na Państwa ręce raport roczny Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok 2021.

Miniony rok możemy uznać za udany dla polskiej gospodarki, sektora bankowego i Banku Pekao. Był to okres stopniowego wychodzenia polskiej gospodarki z pandemii Covid-19 pod kątem gospodarczym i społecznym. Pomimo trwających obostrzeń pandemicznych polskie firmy i gospodarstwa domowe świetnie poradziły sobie z adaptacją do nowych warunków, co zaowocowało prawie 6% wzrostem PKB, jednym z najsilniejszych rynków pracy w Unii Europejskiej oraz rosnącym popytem na nasze produkty i usługi. Starając się w jak najwyższym stopniu im sprostać zwiększyliśmy skalę naszego działania o około 10%, jednocześnie przyspieszając akwizycję nowych klientów. Perspektywy polskiej gospodarki na 2022 rok są silne, choć ryzyka związane z zacieśnianiem polityki pieniężnej oraz agresją Rosji w Ukrainie i związanym z nią wpływem na gospodarkę skłaniają do ostrożności w prognozach.

Klienci stoją w centrum naszej nowej strategii na lata 2021-2024. W pierwszym roku jej realizacji kontynuowaliśmy proces ucyfrowienia naszej oferty, tak że obecnie już ponad połowa czynności bankowych możliwa jest do wykonania w wygodnym modelu cyfrowej samoobsługi. Nowa oferta PeoPay Kids zdobyła międzynarodowe uznanie za wsparcie we wprowadzaniu dzieci w świat finansów. Rozbudowujemy funkcjonalności naszej aplikacji mobilnej, która cieszy się rosnącą popularnością. Jako często bank pierwszego wyboru dla klientów korporacyjnych towarzyszymy naszym klientom w ich sukcesach biznesowych na rynku polskim i poprzez dynamicznie rosnący eksport. W szczególności cieszy bardzo szybki wzrost w segmentach mniejszych i średnich firm, gdzie zbieramy owoce istotnej poprawy procesu obsługi naszych klientów. Wymogi rynku zmieniają się a my planując za nimi nadążać planujemy dalszą rozbudowę naszej oferty dla klientów. Nowe standardy zrównoważonego rozwoju prowadzą do nowych projektów inwestycyjnych w segmencie klientów korporacyjnych i sektora korporacyjnego, a procesy transformacji energetycznej, automatyzacji i robotyzacji dają nam szansę na nowy biznes klientowski, którą planujemy wykorzystać.

Nasz sukcesy nie byłyby możliwe bez naszego najcenniejszego zasobu – naszych pracowników. Ich pracowitość, wiedza ekspercka, ofiarność i elastyczność umożliwia nam zaspokajanie potrzeb klientów. Bank Pekao dokłada należytych starań, aby godziwie tę pracę wynagradzać na zasadach rynkowych, elastycznie dopasowywać standardy pracy do pandemicznej rzeczywistości i dbać o to, aby nasz bank był cenionym pracodawcą. Kwestie pracownicze są również w centrum naszej własnej strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2021-2024. W ramach tej części strategii dbamy o wysokie standardy zachowań przełożonych, domykanie luk płacowych i rozwojowych pomiędzy kobietami a mężczyznami, a także zwiększamy zaangażowanie w wolontariat. Prowadzimy także ciągły dialog ze stroną społeczną i związkami zawodowymi działającymi w Grupie Pekao.

Bank Pekao podchodzi w sposób odpowiedzialny do swojej roli w otoczeniu gospodarczym jako instytucja dbająca o naszych pozostałych interesariuszy. W 2021 roku byliśmy w czołówce największych polskich płatników podatku dochodowego, podatku sektorowego od instytucji finansowych, a także istotnym kontrybutorem składek do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Współpracując z BFG przeprowadziliśmy proces zakupu Idea Banku w ramach uporządkowanej likwidacji, co zabezpieczyło sektor bankowy, a klientom Idea Banku otworzyło możliwość kontynuacji relacji bankowej. Transakcja ta była przeprowadzona z odpowiedzialności o stabilność sektora finansowego i zaangażowała kilkuset pracowników w fuzję informatyczną, która z sukcesem została zakończona w 4 kwartale minionego roku.

Bank Pekao rozpoczął już zaangażowanie w pomoc ofiarom wojny w Ukrainie, a nasze pierwsze działania to pomoc humanitarna, w tym uchodźcom przyjeżdzającym do Polski. Wprowadzamy także specjalną ofertę dla obywateli i przedsiębiorców ukraińskich, pozbawioną opłat i dopasowaną językowo. Wyrażamy także gotowość do niesienia dalszej niezbędnej pomocy. Jako bank istotny systemowo będziemy nadal dbać o bezpieczeństwo usług bankowych i bezpieczeństwo finansowe naszych klientów.

Nasza aktywność została doceniona przez akcjonariuszy Banku Pekao, którzy 2021 rok zaliczą do udanych. Udało nam się wypłacić dywidendę za 2020 rok po wygaśnięciu ograniczeń pandemicznych nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, potwierdzając naszą wyróżniającą się na rynku wieloletnią wiarygodność dywidendową. Wycena Grupy Pekao wzrosła ponaddwukrotnie, podążając za poprawiającymi się perspektywami zyskowności. Odbudowaliśmy skonsolidowany poziom zysku netto do poziomów sprzed pandemii, pomimo znacznie niższego poziomu rynkowych stóp procentowych. Było to możliwe dzięki zwiększonej aktywności naszych klientów w zakresie zarówno transakcji, jak i finansowań, co pozytywnie wpłynęło na nasz wynik – odpowiednio – prowizyjny i odsetkowy. Oczywiście saldo odpisów na ryzyko również uległ istotnej poprawie w minionym roku, mimo tego że konserwatywnie utrzymujemy spory bufor rezerw utworzonych ostrożnościowo w początkowej fazie pandemii.

Wchodzimy w rok 2022 z ostrożnym optymizmem. Wierzymy, że globalne i krajowe działania w zakresie wygaszania pandemii osiągną zamierzony efekt, co pozwoli nam wszystkim na powrót do normalności. Zdajemy sobie sprawę, że w wielu aspektach życia gospodarczego, normalizacja nie oznacza powrotu do rzeczywistości, jaką pamiętamy jeszcze z początku 2020 roku. O ile 2020 rok był rokiem zaburzenia aktywności gospodarczej, a miniony rok czasem stopniowej odbudowy, to 2022 rok będzie okresem płacenia rachunku za zaradzenie skutkom kryzysu przez konieczną a zarazem ekspansywną politykę pieniężną i fiskalną. Skutki podwyższonej inflacji i rosnących stóp będą dla Grupy Pekao mieszane – zaowocują wyższymi dochodami, ale także będą testem dla dyscypliny w zakresie kosztów operacyjnych i ryzyka. Ufam jednak, że dzięki naszym oddanym pracownikom, lojalnym i zadowolonym klientom, a także strukturalnej sile i dynamizmowi polskiej gospodarki będziemy mogli kontynuować rozwój Grupy Pekao. Dziękuję serdecznie wszystkim pracownikom, klientom, akcjonariuszom oraz innym interesariuszom Grupy Kapitałowej Pekao.

Z poważaniem,

Leszek Skiba
Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Wyniki wyszukiwania