ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Ład

Wstęp

Trzeci filar Strategii ESG: Ład

Dbając o najwyższe standardy ładu korporacyjnego, Bank stawia na etyczne podejście do biznesu uwzględniając kwestie ESG we wszystkich kluczowych obszarach. Deklaruje transparentność w zakresie zrównoważonego raportowania oraz promocję rozwoju, różnorodności i równości pracowników. Kluczowe cele to wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników – m.in. dzięki programom rozwojowym, planom sukcesji i powiązanym z wynikami atrakcyjnym systemem wynagrodzeń. 3. Filar Strategii ESG to również dbałość o równouprawnienie i dalsza redukcja luki w wynagrodzeniach oraz utrzymanie zrównoważonego poziomu liczby kobiet i mężczyzn na stanowiskach menedżerskich. Aspiracją Banku jest ponadto wzmacnianie pozycji w rankingach i indeksach ESG.

WSKAŹNIK REALIZACJI STRATEGII ESG 3. FILAR – ŁAD 2020 2021 CEL NA 2024
Luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami 37,0% 37,9% <35% (-5%)
Utrzymanie zrównoważonego poziomu liczby mężczyzn i kobiet na stanowiskach menedżerskich 42% (mężczyźni) 43% (mężczyźni) 50%

* Wskazana luka płacowa pomiędzy średnim wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn odzwierciedla stosunek wynagrodzenia łącznego pomiędzy kobietami i mężczyznami w Banku. Wpływ na poziom luki płacowej ma ogólna struktura zatrudnienia, gdzie w obszarach m.in. związanych z technologią oraz analityką danych (big data), w których konkurencyjność rynkowa nominalnych wynagrodzeń jest na wysokim poziomie, większość zatrudnionych stanowią mężczyźni co odzwierciedla dostępność kandydatów oraz wpływa na średnią wynagrodzeń mężczyzn w Banku w stosunku do średniej wynagrodzeń kobiet w Banku, które dominują wśród zatrudnionych w innych obszarach. Bank zwraca uwagę na zapewnienie równego traktowania w odniesieniu do wynagrodzenia i świadczeń pozapłacowych niezależnie od wieku, rasy, kultury, płci, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, religii, narodowości, przekonań lub poglądów politycznych, przynależności związkowej, pochodzenia etnicznego, wyznania, stanu cywilnego, zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy oraz zapewnia, iż wynagrodzenie i wszelkie powiązane warunki zatrudnienia, które mają wpływ na wynagrodzenie, w tym dotyczące warunków przyznawania i wypłaty wynagrodzenia, są neutralne pod względem płci, tj. nie są różnicowane ze względu na płeć. W swoich działaniach Bank zwraca uwagę i analizuje czynniki, które mogą wpływać na różnice oraz podejmuje działania mające na celu ich eliminację.

Wyniki wyszukiwania