ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Wyniki finansowe

 

I. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

II. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

III. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

IV. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

V. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

VI. Noty objaśniające skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wyniki wyszukiwania