ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Zaangażowanie

Działania mające na celu niesienie pomocy, wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu

GRI[ ]

Wolontariat pracowniczy

GRI[
  • 413-1
]

Idea niesienia pomocy potrzebującym, zaangażowanie w liczne akcje charytatywne, edukacyjne, sportowe czy prozdrowotne wpisały się na stałe w kulturę organizacyjną Banku Pekao. Kompleksowy program wolontariatu pracowniczego realizowany jest zgodnie ze Strategią Banku na lata 2021-2024, gdzie działania wolontariackie wpisują się w 4. filar Strategii Banku:

„Odpowiedzialność”, w tym przede wszystkim obszar „Społeczeństwo”, oraz zgodnie ze Strategią ESG, w oparciu o cele wskazane w 2. filarze Strategii ESG „Zaangażowanie”. By ułatwić udział w wolontariacie, Bank umożliwia każdemu pracownikowi, we jednostkach, wykorzystanie dwóch dni roboczych w roku kalendarzowym na wolontariat organizowany przy wsparciu pracodawcy. Dla liderów wolontariatu oraz osób zainteresowanych włączeniem się w pomaganie organizowane są warsztaty przygotowujące do wolontariatu. W intranecie bankowym działa portal „Wolontariat”, w którym publikowane są informacje o akcjach wolontariatu i ich efektach, prezentowane są sylwetki liderów wolontariatu. Informacje publikowane są także w newsletterach bankowych. W akcje wolontariatu są również zaangażowani członkowie Zarządu Banku.

Udział pracowników Banku Pekao w wolontariacie regulują Zasady uczestnictwa pracowników Banku Pekao S.A. w Programie wolontariatu pracowniczego. W Banku za zarządzanie działaniami w ramach wolontariatu na poziomie centralnym odpowiada pracownik wskazany do pełnienia funkcji koordynatora ds. wolontariatu pracowniczego w Banku. W każdej akcji wyznaczony zostaje lider akcji wolontariackiej – odpowiedzialny za przebieg i realizację jednej wybranej akcji, której czas trwania jest ściśle określony, a zasady realizacji opisane są w oddzielnym dokumencie. Dodatkowo, ważną rolę odgrywa lokalny koordynator wolontariatu – wolontariusz działający i organizujący projekty wolontariackie wśród pracowników w jednostkach Banku, współpracujący ze społecznością lokalną lub z wybraną organizacją przyjmującą pomoc wolontariuszy w bezpośrednim otoczeniu pracownika. W wolontariacie pracowniczym może wziąć udział pracownik każdej jednostki (placówki) Banku, niezależnie od położenia i wielkości. Każda akcja wolontariatu jest udokumentowana – liderzy akcji wolontariackich są zobowiązani do przedstawienia Bankowi raportu merytorycznego zawierającego m.in. zdjęcia, materiał wideo przebiegu oraz informacje na temat liczby członków zespołu akcji wolontariackiej, liczby beneficjentów akcji, liczby godzin spędzonych przez zespół na realizacji projektu wolontariackiego. Akcje związane z wolontariatem były promowane sukcesywnie we wszystkich lokalizacjach Banku w 2021 roku i cieszyły się zainteresowaniem pracowników.

110

akcji

1 170

pracowników

6 351

godzin

W 2021 roku z uwagi na pandemię wirusa COVID-19 zakres wolontariatu i sposób działania dostosowano do wymogów i obostrzeń wynikających z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Akcje odbywały się w małych grupach, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. Każdy z uczestników inicjatywy zobowiązany był do wypełnienia pisemnej deklaracji odnośnie stanu zdrowia w kontekście zagrożenia koronawirusem. W 110 akcji organizowanych przy wsparciu Banku włączyło się 1 170 pracowników, którzy przepracowali na rzecz wolontariatu ponad 6 351 godzin.

Bank Pekao chętnie angażuje się w partnerstwa w akcjach wolontariackich. Możliwość zapoznania się z wiedzą i doświadczeniem ekspertów z fundacji, stowarzyszeń czy organizacji pozarządowych to dodatkowa motywacja dla pracowników-wolontariuszy, a jednocześnie gwarancja wszechstronności, aktualności i trafności przeznaczonego do wdrożenia programu. W 2021 roku partnerami Banku w wolontariacie były: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Fundacja Apiterra – Świat Pełen Pszczół, Warszawski Instytut Bankowości, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Polski Czerwony Krzyż oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

Jedną z form działania wolontariatu pracowniczego jest konkurs „Jesteśmy blisko”, kierowany do pracowników działających na rzecz lokalnych społeczności w swoim otoczeniu, dostrzegających ich potrzeby. W ramach konkursu każdy zgłoszony projekt, w kategoriach takich jak ekologia, edukacja, sport, kultura i sztuka, promocja zdrowia, pomoc zwierzętom, może ubiegać się o grant na realizację z Fundacji Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona. W III i IV edycji konkursu, które odbyły w 2021 r., pracownicy Banku zgłosili 170 pomysłów. Granty o łącznej wartości 383 tys. zł uzyskało 86 zróżnicowanych projektów, takich jak: szkolenia z pierwszej pomocy, remonty sal treningowych klubów sportowych i świetlic w placówkach opiekuńczych, warsztaty o tematyce proekologicznej, zajęcia taneczne dla seniorów i młodzieży, inicjatywa dla Koła Gospodyń Wiejskich oraz organizacja wycieczki krajoznawczej dla osób niesłyszących. Pomysłem na pomaganie i integrację była też organizacja wieczoru teatralnego dla kobiet zrzeszonych w Federacji Amazonek. Dzięki konkursowi zrealizowano także dwa filmy edukacyjne: instruktaż ćwiczeń dla dzieci poruszających się na wózku oraz film przybliżający temat krwiodawstwa i transplantologii. Beneficjentami bezpośrednimi konkursu są członkowie organizacji przyjmujących pomoc, podopieczni placówek opiekuńczych i edukacyjnych, w których realizowane są akcje wolontariuszy, uczestnicy warsztatów i zajęć, członkowie klubów sportowych oraz odbiorcy filmów edukacyjnych. Wśród nich w 2021 roku znalazło się: 255 seniorów, 1 493 osoby z niepełnosprawnościami, 5 090 dzieci i młodzieży (łącznie: 37 061 osób). Pomoc w ramach konkursu trafiła także do 1 646 zwierząt pod opieką schronisk i przytulisk. Inicjatywy realizowano w 60 miejscowościach w całej Polsce, w roli wolontariuszy wystąpiło 430 pracowników, którzy łącznie przepracowali 4 816 godzin.

Poza konkursem grantowym „Jesteśmy blisko” Bank Pekao z powodzeniem angażuje się w liczne akcje oparte na idei wolontariatu pracowniczego. Przykładem jest prowadzona od wielu lat akcja honorowego oddawania krwi z udziałem pracowników. W 2021 roku po raz pierwszy utworzono mobilne zbiórki krwi w kilku lokalizacjach w Polsce. Akcję współorganizowano z ekspertami z ramienia Polskiego Czerwonego Krzyża. By przybliżyć pracownikom ideę oddawania krwi, zorganizowano wykład poświęcony krwiodawstwu. Pracownikom udostępniono materiały edukacyjne oraz publikację o honorowych dawcach krwi wśród pracowników banku. W trakcie akcji organizowanych przy oddziałach banku lub w siedzibach Banku (Kraków, Gdańsk, Katowice, Warszawa) udało się zebrać ponad 50 litrów krwi. W efekcie akcji wiele osób zdecydowało się oddać krew po raz pierwszy w życiu. Debiutujący w roli krwiodawców deklarowali gotowość do kontynuowania zaangażowania na rzecz chorych.

Długoletnim partnerem Banku w wolontariacie jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Współpraca obejmuje nie tylko organizację pojedynczych akcji, ale także wolontariat kompetencyjny. W 2021 roku kontynuowano projekt „Pierwsza praca” – inicjatywę dla podopiecznych Stowarzyszenia wchodzących w dorosłość, która polegała na organizacji warsztatów on-line dla grupy 40 osób. Dotyczyły one dwóch tematów: „Wejście na rynek pracy” oraz „Motywacja i twoje mocne strony”. W odpowiedzi na potrzeby zgłoszone przez wychowawców młodzieży, zorganizowano warsztat tematyczny z obszaru finansów osobistych dla osób wchodzących w dorosłość pt.: „Twoje pieniądze – twoja sprawa”. Co więcej, w ramach corocznych akcji prezentowych darczyńcy – pracownicy banku przygotowali dla dzieci i młodzieży niespodzianki z okazji Dnia Dziecka i „Akcji Mikołaj”. W roku 2021 do podopiecznych placówek opiekuńczych w Biłgoraju i Kraśniku przekazano ponad 400 paczek z prezentami. W finale „Akcji Mikołaj” uczestniczyli także przedstawiciele polskiej reprezentacji w koszykówce mężczyzn.

Bank Pekao S.A. jest również partnerem Warszawskiego Instytutu Bankowości w programie edukacyjnym Bakcyl. Celem inicjatywy jest dostarczenie wiedzy z obszaru finansów dzieciom i młodzieży ze szkół w całej Polsce. W 2021 roku w szkoleniu przygotowującym do roli edukatora w programie Bakcyl udział wzięło 6 pracowników banku. Pracownicy banku w roli wolontariuszy Bakcyla poprowadzili 77 lekcji dla dzieci i młodzieży.

Do przedstawicieli najstarszej grupy społecznej kierowana była natomiast inicjatywa edukacyjna pod hasłem SeniorOn. Od września 2018 roku Polski Czerwony Krzyż prowadzi projekt SeniorON, którego celem jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych i przygotowanie ich do godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Bank Pekao został zaproszony do współpracy w ramach projektu jako partner główny. W trzech edycjach inicjatywy udział wzięło 1945 seniorów. Przeprowadzonych zostało 96 warsztatów, z czego 36 poprowadzili wolontariusze z Banku. Dotyczyły one podstaw bankowości internetowej, bezpieczeństwa w finansach i bankowości mobilnej. W 2021 roku było to 5 spotkań edukacyjnych dla grupy 90 seniorów.

Co więcej, Bank wspiera także akcje inicjowane przez pracowników, o różnorodnym przebiegu i tematyce. W 2021 roku były wśród nich: akcja zbiórki darów dla seniorów z warszawskiego DPS, udział w kampanii edukacyjnej przeciw przemocy organizowanej dla młodzieży z Siedlec, zbiórka darów dla przedszkola w Sopotni Małej oraz akcja przygotowywania prezentów dla dzieci z ośrodka opiekuńczego w Brwinowie.

W ramach działań wolontariackich pracownicy Banku nie zapominają także o podopiecznych schronisk dla zwierząt. W ramach współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce zorganizowano dwie akcje pomocy na rzecz schroniska w Celestynowie. W akcji grudniowej wolontariusze z banku przyjęli zaproszenie ze strony grupy wolontariuszy z PZU i połączono siły w pomaganiu. Z okazji „Mikołajek w Celestynowie” poprowadzona została lokalna zbiórka darów dla zwierząt, a ochotnicy wzięli udział w drobnych pracach remontowych na terenie schroniska. By promować ideę adopcji bezdomnych zwierząt, Bank uruchomił specjalną kampanię informacyjną w mediach społecznościowych, której hasłem przewodnim było „Nie kupuj, adoptuj”. Wolontariusze z doświadczeniem w akcjach pomocowych na rzecz zwierząt przygotowali relacje zdjęciowe i filmiki zachęcające do podjęcia się opieki nad porzuconymi zwierzętami. W ramach akcji odbył się wykład ekspercki dla pracowników Banku, w trakcie którego każdy mógł uzyskać wiedzę o tym, jak przygotować się do adopcji zwierzęcia oraz jak zadbać o pupila w pierwszych dniach i miesiącach w nowym domu.

Spółki Grupy Pekao również angażują się w działania na rzecz społeczeństwa. W 2021 roku pracownicy Pekao TFI podarowali przedmioty na coroczną aukcję charytatywną. Zebrane podczas licytacji środki przekazano na rzecz wytypowanych fundacji. W DI Xelion wśród pracowników i współpracowników odbyły się zbiórki pieniężne na rzecz ośrodków opiekuńczych i wychowawczych itp. Wsparcie finansowe na rzecz domu dziecka przekazało w 2021 roku Centrum Kart. Z kolei zwycięzcy zabawy integracyjnej – grywalizacji w spółce Pekao Financial Services co miesiąc wskazywali organizację pożytku społecznego, do której kierowana była darowizna od zarządu. Pracownicy spółki Pekao Direct zaangażowali się w akcję „Zakrętaki”. W jej ramach dzięki środkom finansowym uzyskanym z recyklingu plastikowych nakrętek troje podopiecznych z Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci „Łupkowa” uzyskało pomoc rzeczową. Do prowadzonej przez Bank Pekao akcji wolontariackiej „Sportowy Kraniec Świata” dołączyli zaś pracownicy z Pekao Faktoring, ofiarując sprzęt sportowy dla szkoły podstawowej w miejscowości Rutka-Tartak w województwie podlaskim.

Edukacja ekologiczna

W 2021 r. dzięki współpracy z Narodową Fundacją Ochrony Środowiska (Centrum UNEP/GRID – Warszawa) w Banku miał miejsce pierwszy z cyklu wykładów tematycznych poświęconych ochronie środowiska naturalnego pod nazwą Natura Żubra. Wykłady prowadzone przez ekspertów UNEP/GRID przybliżały wiedzę na temat klimatu, opisywały związek klimatu z naszym stylem życia, zarówno zawodowym, jak i prywatnym. Pracownikom udostępniono materiały edukacyjne oraz narzędzia przydatne do prowadzenia warsztatów edukacyjnych. Materiały zostały wykorzystane w trakcie inicjatyw wspierających ochronę środowiska, realizowanych lokalnie. W roku 2021 kontynuowano oraz rozwijano projekt pod hasłem „Bank miodem płynący”. Jego celem jest ochrona pszczół, w tym również pszczoły dzikiej, oraz propagowanie pszczelarstwa miejskiego poprzez działania edukacyjne skierowane do pracowników. Dzięki współpracy z Fundacją Apiterra udostępniono pracownikom materiały tematyczne o znaczeniu pszczół w zachowaniu bioróżnorodności, ciekawostki o tych pożytecznych owadach oraz porady dla osób zakładających przydomowe pasieki. Opublikowano również filmy edukacyjne dla miłośników pszczelarstwa, stanowiące zapis wizyt w bankowej pasiece oraz praktyczną wiedzę i wskazówki. W ramach współpracy z partnerem zorganizowano dwa wydarzenia edukacyjne na terenie centrali Banku, połączone z możliwością odwiedzenia pasieki miejskiej i spotkaniem z miejskim pszczelarzem. Na dachu budynku centrali banku, bankowi wolontariusze sprawdzili stan pasieki, pomogli w pracach porządkowych. W lecie 2021 na terenach obok rzeki Pilicy przeprowadzono akcję „dziania barci”. Przy współpracy z członkami Bractwa Bartnego z Augustowa grupa wolontariuszy przygotowała dwie barcie (wydrążone kłody drewna), które stały się domem dla dzikich pszczół zamieszkujących Puszczę Stromecką.

Wyniki wyszukiwania