ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Zaangażowanie

Działalność na rzecz społeczeństwa, akcje charytatywne i sponsoring

Działalność charytatywna Banku Pekao S.A. realizowana jest w głównej mierze za pośrednictwem Fundacji Banku Pekao S.A. Poza działalnością realizowaną za jej pośrednictwem, Bank bezpośrednio współpracuje z wybranymi organizacjami pożytku publicznego, na rzecz których przekazuje darowizny wspierające ich działalność statutową. Kluczową regulacją wewnętrzną Banku definiującą wytyczne w tym obszarze są Zasady przyznawania darowizn i sponsoringu przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Regulacja uwzględniła m.in. powołanie Komisji do spraw sponsoringu i darowizn wspierającej Zarząd Banku w procesie podejmowania przez Bank decyzji dotyczących zaangażowania w projekty sponsoringowe lub w zakresie przyznawania przez Bank darowizn. Zgodnie z obowiązującą Polityką przeciwdziałania korupcji w Grupie Pekao, przed dokonaniem darowizny lub zawarciem umowy sponsoringu przeprowadzana jest analiza ryzyka (due diligence) pozwalająca na minimalizację ryzyka korupcji oraz ryzyka reputacji.

Działalność sponsoringowa

Polityka realizowana przez Bank oraz Grupę Pekao w obszarze działalności sponsoringowej i charytatywnej ukierunkowana jest na wzmacnianie wizerunku Banku oraz podmiotów Grupy Pekao jako instytucji otwartych i nowoczesnych, bliskich klientom i społecznościom, w których Bank oraz Grupa Pekao działają. W obszarze charytatywno-sponsoringowym nie obowiązuje jedna polityka na poziomie Grupy Pekao. W kilku spółkach Grupy Pekao zostały wdrożone polityki darowizn i CSR, np. w spółce Pekao Faktoring obowiązuje wewnętrzna Polityka społeczno-sponsoringowa, a w Pekao TFI Polityka działalności charytatywnej.

 

Dokonując wyboru inicjatyw, Bank odchodzi od działalności opartej na jednorazowych dotacjach i reaktywnym odpowiadaniu na prośby o wsparcie, na rzecz długoterminowego zaangażowania społecznego opartego na partnerstwie z organizacjami cieszącymi się uznaniem i zaufaniem społecznym. W szczególności Bank angażuje się w projekty z obszarów takich jak: odpowiedzialny rozwój gospodarki, promocja narodowej marki i polskich wartości, wsparcie kultury, sportu, pomoc potrzebującym dzieciom, czy też ochrona środowiska. Wsparcie udzielane przez Bank realizowane jest na dwóch poziomach: ogólnopolskim – w ramach którego Bank sponsoruje strategiczne wydarzenia mające istotny wpływ na polską kulturę, oraz lokalnym – wspierającym inicjatywy dedykowane społecznościom lokalnym.

W 2021 roku, analogicznie do 2020 roku, ze względu na trwającą ogólnoświatową pandemię wywołaną koronawirusem, działania Banku Pekao w ramach działalności sponsoringowej i charytatywnej zostały dostosowane do ogólnokrajowych wymogów i obostrzeń określonych przez polski rząd i nadzór bankowy. Mimo to w 2021 r., po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, Bank Pekao S.A. po raz kolejny mógł być sponsorem tytularnym jednego z największych turniejów tenisa ziemnego w Polsce – Pekao Szczecin. Największe zaangażowanie w sport dotyczyło jednak nawiązania współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki (PZKosz) i Polską Ligą Koszykówki S.A. (PLK). Bank Pekao został tym samym sponsorem Reprezentacji Polski Koszykarzy i Koszykarek oraz Reprezentacji Polski w koszykówce na wózkach oraz rozgrywek ligowych. Jako oficjalny sponsor Bank jest obecny na wszystkich szczeblach rozgrywek nadzorowanych przez PZKosz i PLK.

Spółka Pekao Leasing zaangażowała się sponsoringowo w wydarzenie sportowe Triathlon „Kraina Bugu”, którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych. Przychód z opłat startowych i wpłat od sponsorów został przeznaczony na mieszkania chronione, które zapewnią niepełnosprawnym warunki do samodzielnego funkcjonowania.

Fundacja Banku Pekao S.A.

Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie:

 • oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
 • przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół,
 • popularyzowania wiedzy bankowej,
 • niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • ochrony środowiska,
 • realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,
 • upowszechniania kultury

W 2021 roku Fundacja udzieliła wsparcia wielu różnym instytucjom. Wśród przykładowych inicjatyw jest m.in. zakup wyposażenia dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Pomagając w edukacji uczniów, Fundacja dokonała zakupu sprzętu do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim, ufundowała stypendia dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz dofinansowała remont kampusu dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pamiętając o Polakach na Wschodzie, polskim dziedzictwie kulturowym i historii Kresów, Fundacja przekazała również środki na przygotowanie 80 paczek bożonarodzeniowych dla polskich rodzin w Krzemieńcu i okolicach. W zakresie wsparcia i rozwoju czytelnictwa Fundacja przekazała środki na remont biblioteki społecznej w Gdańsk. W ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu wsparcie skierowano na organizację obozu dla młodzieży „Postcresima”. Fundacja ufundowała ponadto stypendia dla zdolnej młodzieży z Fundacji Zdrowy Ruch, propagującej sport wśród jak największej liczby osób i na różnych poziomach sportowym. W akcję zaangażowali się również pracownicy banku. W 2021 r. Bank przekazał na rzecz Fundacji Banku Pekao S.A. darowiznę w wysokości 1 785 000 zł.

1 785 tys.

kwota przekazana na rzecz Fundacji Banku Pekao S.A.

Wirtualna galeria sztuki

Działaniem pionierskim na rynku instytucji finansowych w 2021 roku było otwarcie wirtualnej Galerii Sztuki Banku Pekao S.A. oraz wydanie albumu zawierającego zdjęcia najważniejszych dzieł. W skład kolekcji liczącej prawie 1200 wartościowych eksponatów wchodzą zarówno dzieła twórców sztuki dawnej, takich jak Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, Wojciech Kossak, Julian Fałat, Józef Mehoffer czy Zygmunt Waliszewski, jak również prace współczesnych artystów, m.in. Tadeusza Dominika, Jerzego Nowosielskiego, Jerzego Dudy-Gracza, Franciszka Starowieyskiego i Bożenny Biskupskiej. W kolekcji znajdują się także rzeźby oraz meble, lampy i zegary – z XIX i XX wieku. Symbolicznemu otwarciu wirtualnej galerii towarzyszyło przekazanie dwóch eksponatów z kolekcji Banku o wartości szacunkowej ok. 400 tys. zł do zbiorów Muzeum na Zamku Królewskim oraz Muzeum Narodowego w Warszawie. Muzeum na Zamku Królewskim otrzymało tapiserię z XVI wieku autorstwa Cornelisa de Ronde pt. „Porwanie Heleny przez Parysa”, natomiast Muzeum Narodowemu w Warszawie przekazano srebrną szkatułę na biżuterię z początku XVIII wieku wykonaną przez Daniela Friedricha von Myliusa. Bank Pekao nawiązał także współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, która produkuje filmy promujące dzieła sztuki z kolekcji. Pierwszym z nich była relacja z wystawy w londyńskiej William Morris Gallery, gdzie dzięki współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie po raz pierwszy na tak szeroką skalę pokazano dorobek młodopolskich artystów. Na tej właśnie ekspozycji zaprezentowano „Bratki” Stanisława Wyspiańskiego z kolekcji Banku.

Custom Size – 10 Custom Size – 10

Ochrona żubrów

Od wielu lat Bank konsekwentnie angażuje się w ochronę polskich żubrów. Wsparcie udzielane przez Bank przeznaczane jest m.in. na dywersyfikację i rozwój populacji, opiekę nad stadami, a także na dofinansowanie projektów naukowych i edukacyjnych propagujących ochronę tego wyjątkowego i unikalnego zagrożonego wyginięciem gatunku. Bank Pekao od dwóch dekad wspiera realizację zadań statutowych Białowieskiego Parku Narodowego, jako sponsor i partner parku. Środki przekazane przez Bank pokrywają część wydatków parku na monitorowanie żubrów w puszczy, zakup karmy na zimę oraz zimowe inwentaryzacje. Dzięki wsparciu Banku Pekao SA możliwa była modernizacja Rezerwatu Pokazowego Żubrów – najczęściej odwiedzanego obiektu turystycznego w Białowieskim Parku Narodowym i doposażenie pawilonu edukacyjnego, który jest jego częścią. Bank wspiera także działalność innych placówek, które zapewniają opiekę nad żubrami, w tym między innymi Pokazową Zagrodę Żubrów w Pszczynie. W placówce odbywają się lekcje przyrodnicze, a w trakcie spaceru jest szansa na poznanie żubrzej rodziny oraz innych gatunków zwierząt. Kolejne miejsce, do którego Bank kieruje pomoc finansową, to Warszawski Ogród Zoologiczny. Pekao przekazuje środki Fundacji Panda, działającej przy placówce i pomaga w opiece nad stadem warszawskich żubrów, które liczy dziewięć osobników.

Bank Pekao oraz podmioty Grupy Pekao, jako odpowiedzialne organizacje i aktywni uczestnicy życia społecznego przestrzegają także wytycznych zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” wydanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w 2021 roku, w tym zasady 1.5 w zakresie podejmowanej działalności charytatywnej i sponsoringowej. W 2021 roku Bank Pekao oraz podmioty Grupy Pekao zrealizowały szereg inicjatyw mających na celu wsparcie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów oraz organizacji społecznych. Bank Pekao oraz podmioty Grupy Pekao co do zasady nie wspierają na drodze sponsoringu czy też działalności charytatywnej związków zawodowych oraz partii politycznych. Poniższe zestawienie prezentuje wydatki poniesione z tego tytułu w 2021 roku wraz z wyróżnieniem kluczowych inicjatyw.

 • Wsparcie kultury: 697 zł, w tym m.in.
  • darowizna na rzecz Zamku Królewskiego
 • Wsparcie sportu: 2 421 zł, w tym
  • Sponsoring Polskiej Ligi Koszykówki
  • Sponsoring turnieju tenisowego Pekao Szczecin Open
  • Wsparcie instytucji charytatywnych
  • Wsparcie organizacji pożytku publicznego
  • Wsparcie organizacji społecznych: 411 zł, w tym
   • Wsparcie na rzecz ochrony gatunkowej żubrów
  • Wsparcie mediów: 751 zł, w tym:
   • Szereg aktywności związanych z galami i plebiscytami oraz dyskusjami ekonomicznymi jak eForum „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”
  • Wsparcie związków zawodowych – 0 zł.

Wyniki wyszukiwania