ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Środowisko

Wsparcie transformacji energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej

W ramach filaru 1. Strategii ESG Bank zobowiązał się do aktywnego wsparcia transformacji polskiej energetyki i regionów węglowych najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami przekształceń w ramach sprawiedliwej transformacji. Zgodnie ze Strategią ESG Bank deklaruje brak nowego finansowania celowego w zakresie projektów wydobycia węgla kamiennego i brunatnego* i projektów energetycznych opartych o węgiel kamienny i brunatny.

Bank Pekao oraz niektóre spółki wchodzące w skład Grupy Pekao posiadają ofertę produktów zrównoważonych kierowanych do różnych segmentów klientów.

Zielone produkty

W 2021 roku dla klientów Banku Pekao dostępna była Pożyczka Ekspresowa na cele ekologiczne, np. na odnawialne źródła energii, zakup kotłów centralnego ogrzewania, okien, drzwi czy materiałów do ocieplenia domu. Z jej środków można też było sfinansować zakup samochodów osobowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz motocykli i skuterów z napędem elektrycznym, rowerów elektrycznych lub zrefinansować poniesione koszty zakupów dokonanych od początku 2021 roku.

Wsparciu rozwiązań przyjaznych środowisku służył EKO Kredyt Mieszkaniowy. W jego ramach dostępne było finansowanie na instalację kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła podczas budowy lub remontu nieruchomości.

Do oferty Pekao TFI dołączył w 2021 r. subfundusz Pekao Ekologiczny, ukierunkowany na wsparcie zrównoważonych inwestycji. Do jego portfela wybrano spółki z sektorów przyjaznych środowisku i proekologicznych (energetyka odnawialna, elektromobilność, efektywność energetyczna, recykling i gospodarka odpadami). Przy analizie ich doboru, oprócz czynników finansowych, równie istotne były kwestie ESG, czyli aspekty środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym.

W 2021 roku Bank Pekao angażował się w liczne projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej klientów biznesowych, realizację przedsięwzięć ekologicznych oraz finansowanie odnawialnych źródeł energii (m.in. farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne czy niskoemisyjny transport miejski). We wrześniu 2021 roku Bank wraz z Polskim Funduszem Rozwoju (dalej: PFR) ogłosił wspólny projekt finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii pod nazwą „PFR Green Hub”. Łączna kwota programu to 1 mld zł. Program ma umożliwić realizację pierwszych 500 MW nowych instalacji fotowoltaicznych zbudowanych w oparciu o rynkowe ceny energii.

group-65 group-65

W III kw. 2021 roku Bank Pekao wziął udział w emisji obligacji na kwotę 491 mln zł, na realizację programu inwestycyjnego poprawiającego standard komunikacji miejskiej we Wrocławiu. W konsorcjum z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK) Pekao uczestniczył w finansowaniu na kwotę 496 mln zł, przeznaczonym na modernizację i budowę infrastruktury torowej na terenie Aglomeracji Śląskiej oraz na zakup taboru tramwajowego i specjalistycznych pojazdów szynowych. W sektorze nieruchomości komercyjnych Bank finansował projekty posiadające najwyższej jakości certyfikaty ekologiczne. Dobrą praktyką Banku pozostawało finansowanie projektów z segmentu nieruchomości komercyjnych, których celem jest budowa lub rewitalizacja różnego typu budynków, tak aby były one przyjazne środowisku.

W zakresie wsparcia emisji obligacji ESG klientów w 2021 r. Bank Pekao był:
  • Wyłącznym organizatorem i dealerem emisji 10-letnich obligacji ESG rating-linked o stałym oprocentowaniu (oprocentowanie powiązane z poziomem ratingu ESG spółki) dla PKN ORLEN o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł;
  • Jednym z globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu emisji 7-letnich zielonych euroobligacji (green bonds) PKN ORLEN o wartości 500 mln euro, przeprowadzanej na rynku międzynarodowym. Wpływy netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie zielonych projektów grupy;
  • Współorganizatorem pierwszej w Polsce emisji zielonych obligacji samorządowych dla miasta Łódź. Kwota obligacji opiewała na 418 mln zł, z której 50 mln zł to zielone obligacje. Wpływy z obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie projektów związanych z niskoemisyjnym transportem miejskim oraz oczyszczaniem ścieków;
  • Jednym z organizatorów i dealerów dla emisji zielonych obligacji Famur S.A. o wartości 400 mln zł. Celem emisji było bezpośrednie i pośrednie finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji zielonych projektów grupy Famur.

1 mld zł

wartość emisji 10-letnich obligacji ESG rating-linked dla PKN ORLEN

400 mln zł

wartość emisji zielonych obligacji Famur S.A.

W grudniu 2021 r. Bank Pekao podpisał umowę programu emisji zielonych obligacji ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania-Łódź Sp. z o.o. Wartość programu to 400 mln zł, które sfinansują budowę Łódzkiego Centrum Recyklingu, czyli zespołu instalacji do przetwarzania miejskich odpadów komunalnych.

* Finansowanie wysokoemisyjne: obejmuje branże wydobycia węgla kamiennego i brunatnego, wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem węgla kamiennego i brunatnego, wytwarzania ciepła z wykorzystaniem węgla kamiennego i brunatnego, działalności uzupełniające związane z energetyką z wykorzystaniem węgla kamiennego i brunatnego w ramach branż: handel, dystrybucja, przesyłanie energii elektrycznej, sprzedaż hurtowa węgla, przetwórstwo przemysłowe, produkcja pieców węglowych. W skład finansowania nie wchodzą: branże związane z wykorzystaniem (wydobyciem, przetwórstwem) węgla koksowego jako surowca wpisanego na listę surowców krytycznych UE, działalności okołowęglowe w tym produkcja maszyn dla górnictwa węglowego oraz instalacje dla górnictwa węglowego oraz finansowanie projektów wspierających transformacje energetyczną. Z wyłączeniem projektów transformacyjnych.

Wyniki wyszukiwania