ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Środowisko

Ujawnienia wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2020/852 o tzw. Taksonomii

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Rozporządzenie o tzw. taksonomii, dalej: „taksonomia” lub „taksonomia UE”) oraz jego aktami wykonawczymi:

  • Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (EU) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 roku uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji (Rozporządzenie Delegowane do art. 8 Rozporządzenia o tzw. taksonomii), oraz
  • Rozporządzaniem Delegowanym Komisji (EU) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 roku uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów,

Bank jest przede wszystkim zobowiązany do ujawnienia proporcji ekspozycji wobec działalności opisywanych zgodnie z technicznymi kryteriami kwalifikacji realizujących cele adaptacji do zmian klimatu lub łagodzenia zmian klimatycznych.

Obowiązek ten wszedł w życie 1 stycznia 2022 roku i obejmuje okres sprawozdawczy za 2021 rok.

Z uwagi na to, że taksonomia EU jest zbiorem aktów prawnych ciągle rozwijanych oraz przedsiębiorstwa są zobowiązane do ujawnienia proporcji swojej działalności opisywanej w taksonomii od 2022 roku Bank na podstawie danych wewnętrznych oszacował wymaganą proporcję ekspozycji wobec działalności opisywanych w taksonomii (ujawnienie na podstawie Załącznika XI do Rozporządzenia Delegowanego do art. 8 Rozporządzania o tzw. taksonomii). Analizą przedmiotu działania zostały objęte podmioty, do których ma zastosowanie Rozporządzenie o tzw. taksonomii zgodnie z art. 1 ust. 2 tego Rozporządzenia.

Stosownie do art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Delegowanego, Bank jako przedsiębiorstwo finansowe, od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku ujawnia wyłącznie wskazane w powołanej regulacji dane. Tabela poniżej przedstawia powyższe ujawnienia.

UJAWNIENIA TAKSONOMICZNE
(NA 31.12.2021)
INFORMACJA KONTEKSTOWA
Art. 10. ust. 3 pkt
a)
Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki 0,4% Działalność gospodarcza podmiotów finansowych i niefinansowych podlegających Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95.EU (Dyrektywa NFRD) opisywana w Rozporządzeniu Delegowanym dot. ustanowienia technicznych kryteriów kwalifikacji służących w określeniu wkładu w łagodzenie zmian klimatu lub adaptację do zmian klimatu do aktywów ogółem skonsolidowanych ostrożnościowo zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 575/2013 (Rozporządzenie CRR). W ramach ekspozycji zostały ujęty należności kredytowe, leasingowe, faktoringowe, obligacje korporacyjne oraz udziały kapitałowe w wartości bilansowej brutto
Art. 10. ust. 3 pkt działalności
a)

Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki

2,2%

Działalność gospodarcza podmiotów finansowych i niefinansowych podlegających Dyrektywie NFRD nieopisywana w Rozporządzeniu Delegowanym dot. ustanowienia technicznych kryteriów kwalifikacji służących w określeniu wkładu w łagodzenie zmian klimatu lub adaptację do zmian klimatu do aktywów ogółem skonsolidowanych ostrożnościowo zgodnie z Rozporządzaniem CRR. W ramach ekspozycji zostały ujęty należności kredytowe, leasingowe, faktoringowe, obligacje korporacyjne oraz udziały kapitałowe w wartości bilansowej brutto

Art. 10. ust. 3 pkt
b)

Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec rządów centralnych, banków centralnych i emitentów ponadnarodowych

25,0%

Ekspozycje w wartości bilansowej brutto wobec rządów centralnych, banków centralnych oraz emitentów ponadnarodowych do aktywów ogółem skonsolidowanych ostrożnościowo zgodnie z Rozporządzeniem CRR. W ramach ekspozycji zostały ujęte należności kredytowe oraz obligacje w portfelu niehandlowym, w tym obligacje wyemitowane przez Polski Fundusz Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego posiadające gwarancje Skarbu Państwa

Art. 10. ust. 3 pkt
b)

Udział procentowy w aktywach ogółem instrumentów pochodnych

3,2%

Wartość bilansowa brutto instrumentów pochodnych do aktywów ogółem skonsolidowanych ostrożnościowo zgodnie z Rozporządzeniem CRR

Art. 10. ust. 3 pkt
c)

Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji na podmioty gospodarcze niepodlegające obowiązkowi raportowania niefinansowego

34,6%

Działalność gospodarcza podmiotów finansowych i niefinansowych niepodlegająca Dyrektywie NFRD, tj. firm z segmentu mikro (w tym jednoosobowe działalności gospodarcze), MŚP, korporacji, firm z sektora publicznego (w tym jednostki samorządu terytorialnego) w wartości bilansowej brutto do aktywów ogółem skonsolidowanych ostrożnościowo zgodnie z Rozporządzeniem CRR

Art. 10. ust. 3

Udział procentowy w aktywach ogółem portfela handlowego

0,2%

Wartość bilansowa brutto portfela handlowego nieuwzględniająca instrumentów pochodnych, instrumentów kapitałowych oraz kredytów i zaliczek wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy do aktywów ogółem skonsolidowanych ostrożnościowo zgodnie z Rozporządzeniem CRR

Art. 10. ust. 3

Udział procentowy w aktywach ogółem pożyczek międzybankowych na żądanie

0,2%

Wartość bilansowa brutto pożyczek międzybankowych na żądanie do aktywów ogółem skonsolidowanych ostrożnościowo zgodnie z Rozporządzeniem CRR

Aktywa ogółem skonsolidowane ostrożnościowo (mln zł)

250 642

Wartość aktywów skonsolidowanych ostrożnościowo zgodnie z Rozporządzeniem CRR

Bank Pekao nie posiada na ten moment celów dotyczących zapewnienia wzrostu wolumenu ekspozycji zgodnych z taksonomią w swojej strategii biznesowej oraz nie uwzględnia tych celów we współpracy z klientami i kontrahentami (ujawnienie na podstawie Załącznika XI do Rozporządzenia Delegowanego do art. 8 Rozporządzania o taksonomii). Na dzień publikacji raportu wciąż trwają prace w sprawie regulacji dotyczących zrównoważonego finansowania, które Bank analizuje i planuje uwzględniać w przyszłych ujawnieniach.

Przedstawione powyżej udziały różnią się od wskaźników raportowanych zgodnie ze Strategią ESG Banku z uwagi na inną metodykę ich wyliczeń.

Wyniki wyszukiwania