ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Środowisko

Neutralność klimatyczna w działalności biznesowej

Ograniczanie zużycia surowców i materiałów

W codziennej działalności operacyjnej Bank Pekao kieruje się dążeniem do zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat i postawą proekologiczną. Służą temu rozwiązania techniczne wprowadzane sukcesywnie w sieci placówek i obiektach centrali.

W roku 2021 kontynuowana była implementacja rozwiązań ekologicznych ze szczególnych uwzględnieniem ograniczających zużycie energii elektrycznej oraz redukujących negatywny wpływ na środowisko, tj.:

 

 • wdrożenie technologii oświetlenia energooszczędnego LED,
 • optymalizacja zużycia energii (ograniczanie mocy umownych),
 • wymiana przestarzałych technologicznie urządzeń UPS (zasilacze awaryjne) na nowe, o większej sprawności maksymalnej,
 • montaż systemów klimatyzacyjnych charakteryzujących się coraz lepszymi wskaźnikami, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania w najwyższych klasach efektywności energetycznej,
 • likwidacja niepotrzebnych podłączeń zasilania rezerwowego,
 • zastępowanie urządzeń klimatyzacyjnych wykorzystujących szkodliwe dla środowiska czynniki chłodnicze urządzeniami bazującymi na mieszaninie gazów ekologicznych,
 • analizy zmierzające do instalacji urządzeń kompensujących moc bierną39 (a w rezultacie eliminacja niepotrzebnych wydatków energii),
 • przełączanie urządzeń elektronicznych w godzinach wieczornych na tryb „stand by”.

Przy kompleksowych modernizacjach nieruchomości należących do Banku wykorzystywane były nowoczesne rozwiązania, np. oszczędne energetycznie systemy oświetlenia LED czy baterie sanitarne z perlatorami, dzięki którym następuje redukcja zużycia wody.

Flota samochodowa

Samochody należące do floty Banku są sukcesywnie wymieniane na modele emitujące mniej spalin do atmosfery. Obecnie Bank jest w trakcie wymiany znacznej części floty (ok. 75%) na samochody nowe, posiadające normę emisji spalin Euro 6DG.

Na przełomie 2020 i 2021 roku do eksploatacji wprowadzono 1 020 nowych niskoemisyjnych samochodów o dogodnej konfiguracji zużycia. Bank planuje także zakup nowych samochodów z napędem elektrycznym. Obecnie trwają prace koncepcyjne nad możliwością zastąpienia samochodów z napędem konwencjonalnym (spalinowym) samochodami elektrycznymi.

Bank Pekao był zaangażowany również w sprzedaż samochodów wycofanych z eksploatacji. Od 2021 roku sprzedano łącznie 970 samochodów. Wolumen sprzedaży wyniósł blisko 20 mln zł. W ramach pierwokupu sprzedano 310 samochodów, co stanowi 32%, za kwotę 5 772 880 zł. W ramach aukcji wewnętrznej (skierowanej do wszystkich pracowników Banku) sprzedano 267 samochodów, co stanowi 27,5%, za kwotę 5 428 060 PLN. Na aukcji zewnętrznej sprzedano 393 samochody co stanowi 40,5% za kwotę 8 697 300 zł.

Zużycie energii

Kluczową regulacją w zakresie ograniczania zużycia surowców i materiałów jest Polityka w sprawie optymalizacji zużycia energii w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Dokument ten określa zasady i reguły dotyczących standardów i wytycznych w zakresie optymalizacji zużycia energii w Banku w zakresie ochrony środowiska opartej na zaangażowaniu we właściwe monitorowanie i zapobieganie, w miarę możliwości, wszelkim negatywnym dla środowiska skutkom jej działalności. Zasady przedstawione w Polityce to wytyczne dla każdego pracownika, mające wpływ na zwiększenie świadomości problemu ochrony środowiska poprzez optymalizację zużycia energii. Powinny być one stosowane z zachowaniem uzasadnionej elastyczności, z uwzględnieniem szczególnych sytuacji dotyczących każdego stanowiska pracy.

GRI[
 • 302-1
]
ZUŻYCIE ENERGII GIGAWATOGODZINA (GWh) GRUPA PEKAO BANK SPÓŁKI
2020 2021 2020 2021 2020 2021
Energia elektryczna nabywana w celach konsumpcyjnych 57,6 54,8 56,2 53,5 1,5 1,4
Energia elektryczna nabywana podczas pracy zdalnej 1,0 1,2 0,8 0,8 0,2 0,4
Energia cieplna wytworzona przez organizację (gaz ziemny) 11,6 13,8 11,6 13,8 0,02 0,04
Energia cieplna nabywana w celach konsumpcyjnych 77,0 78,9 76,1 77,8 0,9 1,1
Całkowita konsumpcja energii wewnątrz organizacji 147,3 148,7 144,6 145,9 2,6 2,9
POZOSTAŁE RODZAJE ENERGII (M3) GRUPA PEKAO BANK SPÓŁKI
2020 2021 2020 2021 2020 2021
Olej opałowy 234 250 234 250
Olej napędowy 211 137 173 102 38 35
Benzyna 1 312 1 833 1 083 1 563 229 267
Gaz skroplony LPG 3,5 0,6 3,5 0,6
Custom Size – 1 Custom Size – 1

Zużycie papieru

W bieżącej działalności Grupy Pekao oraz Banku wdrażane są działania mające na celu znaczące zmniejszenie zużycia papieru. Wykorzystywane w Banku rozwiązania obejmują m.in. wielofunkcyjne urządzenia drukujące z domyślną opcją dwustronnego wydruku i centralnym systemem umożliwiającym buforowanie wydruków oraz możliwością anulowania przez użytkownika nieaktualnych, niepotrzebnych lub omyłkowych wydruków, sprzyjającym oszczędności papieru; skanowanie i wysyłanie dokumentów w formie elektronicznej, system nieobligatoryjnego wydruku papierowych potwierdzeń operacji bankomatowych i kasowych, procesowanie wniosków i dokumentów wykorzystywanych w procesach kadrowych w formie elektronicznej, ograniczenie liczby drukowanych dokumentów dla klientów, system obsługi przesyłek i obiegu korespondencji kładący duży nacisk na prowadzenie elektronicznych rejestrów korespondencji. W 2021 roku Bank zintensyfikował prace nad wdrożeniem projektu Elektronicznych Akt Osobowych. Wdrożenie Elektronicznych Akt Osobowych pozwoli w najbliższym czasie wyeliminować papier na poziomie 80% obecnego zużycia, a także wyeliminuje koszty związane z archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej i koszty związane i przepływem korespondencji papierowej pomiędzy Bankiem a pracownikami. Jednocześnie w Banku w 2021 prowadzony był projekt o nazwie Gutenberg, dotyczący modernizacji obszaru wydruku, który w założeniach ma rozliczenie wydruków per click.

GRI[
 • 301-1
]
2021 GRUPA PEKAO BANK PEKAO SPÓŁKI*
Papier A4 (ryzy) 29,2 tys. 23,6 tys. 5,6 tys.
Papier A3 (ryzy) 141 123 18
Wizytówki (komplety po 100 szt.) 11,4 tys. 11,1 tys. 277
Koperty różnego typu (komplety po 50 szt.) 30,2 tys. 27,4 tys. 2,7 tys.
Rolki papieru roll up 621 szt. 138 szt. 483 szt.
Plastikowe koszulki do dokumentów (sztuki) 1,7 mln 1,69 mln 0,07 mln
Segregatory (kg) 2 416 2 058 359
Tonery do drukarek 6,4 tys. szt. 6 tys. szt. 0,4 tys. szt.
Baterie dowolnej mocy (opakowania po 12 sztuk) 990 947 43
Dane z wyłączeniem DI Xelion.

Aspekt oszczędności materiałów biurowych i papieru jest również istotny w bieżącej działalności spółek Grupy Pekao, stosownie do profilu ich działalności. W większości wdrażane są procedury na rzecz cyfryzacji, a zapotrzebowanie na materiały piśmiennicze i biurowe jest weryfikowane na bieżąco zgodnie z wewnętrznymi procedurami zakupowymi.

Koncepcja paperless

Bank Pekao od wielu lat wykorzystuje nowe rozwiązania i proponuje klientom komunikację drogą internetową z wykorzystaniem dokumentów w formie elektronicznej. Oprócz potwierdzania części dyspozycji w oddziale w aplikacji PeoPay lub poprzez SMS, Bank wdrożył również rozwiązania, dzięki którym klienci mogą otrzymać m.in. potwierdzenie odnowienia polisy czy zaświadczenia o rachunkach, transakcjach, wynagrodzeniach w formie elektronicznej. W 2021 roku Bank kontynuował działania mające na celu popularyzację koncepcji paperless wśród klientów, zachęcając ich do rezygnacji z papierowej korespondencji i wspólnego dbania o środowisko. W tym celu m.in. stworzono specjalną stronę www.pekao.com.pl/epapier z wyjaśnieniami, jak zmienić korespondencję papierową na elektroniczną. Dokonanie zmiany jest możliwe w oddziale, w serwisie Pekao24 lub w aplikacji PeoPay. W kanałach zdalnych cyklicznie prowadzone są kampanie zachęcające do rezygnacji z otrzymywania papierowych wyciągów, regulacji czy zawiadomień o spłacie zobowiązań. Z roku na rok klienci stają się coraz bardziej aktywną stroną procesów zmierzających do redukcji użycia papieru przez Bank.

DANE DOTYCZĄCE WYCIĄGÓW 2020 2021
Odsetek klientów detalicznych otrzymujących wyciągi* elektroniczne 86,1% 88,0%
Odsetek klientów detalicznych otrzymujących wyciągi* papierowe 13,9% 12,0%

Odpady

GRI[
 • 306-3
]

W ramach zarządzania odpadami Bank systematyczne przekazuje do specjalistycznej utylizacji dokumentację papierową, nośniki informatyczne, meble, czy też urządzenia AGD/RTV. Produkty te zostają poddane recyklingowi i przygotowane do ponownego użycia jako surowiec wtórny lub jako wkład do paliw alternatywnych. Przy zamawianiu nowych urządzeń RTV/AGD uwzględniana jest usługa odbioru i utylizacji starych urządzeń.

PODZIAŁ WEDŁUG STRUMIENIA ODPADÓW 2020 2021
Inne nośniki (telefony komórkowe, twarde dyski, urządzenia sieciowe) 7 717 szt. 21 425 szt.
Dyskietki, taśmy streamerowe, taśmy VHS 10,75 t 8,0 t
Dokumentacja papierowa przekazana do zniszczenia i poddana recyklingowi 989,1 t 403,3 t

Wyniki wyszukiwania