ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Środowisko

Kalkulacja śladu węglowego Grupy Pekao

GRI[ ]

Zgodnie z zobowiązaniami przyjętymi w Strategii ESG, Bank w 2021 roku rozpoczął kalkulację emisji gazów cieplarnianych dla Grupy Pekao. Obliczenia odbyły się zgodnie z metodyką międzynarodowego standardu GHG Protocol w zakresie 1., tj. bezpośrednich emisji powstających w obiektach należących do Grupy lub nadzorowanych przez Grupę, oraz w zakresie 2., tj. emisji pośrednich pochodzących z zakupionej od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej, pary, ciepła i chłodu.

Przeprowadzenie kalkulacji emisji w łańcuchu wartości (zakres 3. według GHG Protocol) planowane jest w 2023 roku. W kolejnych latach Bank zamierza prowadzić działania na rzecz redukcji emisji – celem do 2024 roku jest redukcja emisji własnych w porównaniu do 2020 roku, m.in. poprzez racjonalizację podróży służbowych, usprawnienia proekologiczne w lokalizacjach Banku (ograniczenie bezpośrednich wizyt u klienta na rzecz kontaktu zdalnego, stopniową wymianę floty samochodowej na modele emitujące mniej spalin do atmosfery; zmianę sposobu ogrzewania placówek, optymalizację procesów mającą na celu mniejsze zużycie papieru). Bank będzie monitorował zużycia surowców i materiałów oraz prowadził działania na rzecz less waste. W przyszłości planuje również wprowadzenie działań offsetujących.

GRI[
  • 305-1
]
KATEGORIA ŹRÓDŁA EMISJI [t CO2e] GRUPA PEKAO BANK SPÓŁKI
2020 2021 2020 2021 2020 2021
Pojazdy
Benzyna 3 017,7 4 211,1 2 485,5 3 586,4 532,3 624,7
Olej napędowy 551,2 359,7 453,1 269,8 98,2 89,8
Liquefied Petroleum Gas (LPG) 5,4 0,9 0,0 0,0 5,4 0,9
Total 3 574,4 4 571,7 2 938,5 3 856,2 635,8 715,4
% w zakresie 1. 53% 56% 48% 52% 99% 99%
Nieruchomości
Gaz ziemny na potrzeby c.o. oraz c.w.u. 2 319,2 2 759,7 2 316 2 751 3,2 8,7
Olej opałowy na potrzeby c.o. oraz c.w.u. 645,3 671,8 645,3 671,8 0 0
Olej napędowy na potrzeby awaryjnego
zasilania 2,1 0 2,1 0 0 0
Uzupełnianie czynników chłodniczych we
własnych instalacjach 257,1 101,2 257,1 101,1 0 0
Total(*) 3 223,8 3 532,6 3 220,6 3 523,9 3,2 8,7
% w zakresie 1. 47% 44% 52% 48% 1% 1%
Total zakres 1. 6 798,2 8 104,3 6 159,1 7 380,2 639,1 724,1
% w Total zakres 1.+2. (location-based) 9% 11% 9% 11% 29% 32%
*Zgodnie z metodą location-based jako wskaźnik emisji gazów cieplarnianych związanych z wytworzeniem jednostki energii elektrycznej przyjęto średni wskaźnik dla Polski.

 

W 2020 i 2021 roku emisje z tytułu zużycia gazu skroplonego LPG na potrzeby c.o. oraz c.w.u., węgla kamiennego na potrzeby c.o. oraz c.w.u. wyniosły 0. Nie wytworzono także energii OZE we własnych źródłach.

GRI[
  • 305-2
]
KATEGORIA ŹRÓDŁA EMISJI [t CO2e] GRUPA PEKAO BANK SPÓŁKI
2020 2021 2020 2021 2020 2021
Łączne zużycie energii elektrycznej na nieruchomości (*) 37 578,6 35 750,3 36 623,3 34 852,7 955,3 897,5
Łączne zużycie energii elektrycznej do zasilania pojazdów 0 0 0 0 0 0
Łączne zużycie energii cieplnej 26 752,6 27 407,4 26 426,9 27 023,7 325,7 383,6
Praca zdalna 630,7 765,8 493,6 533,7 137,1 232,1
Uzupełnienia paliwa zużytego na potrzeby awaryjnego zasilania agregatu 3,7 1,2 3,6 0,9 0,2 0,3
Uzupełnianie czynników chłodniczych w wynajmowanych obiektach 218,1 228,5 84,4 222,5 133,7 6
Total zakres 2. 65 183,8 64 153,1 63 631,8 62 633,6 1 552,0 1 519,5
% w Total zakres 1.+2. 91% 89% 91% 89% 71% 68%
Total zakres 1.+2. 71 982,0 72 257,3 69 790,9 70 013,7 2 191,0 2 243,6
* Zgodnie z metodą location-based jako wskaźnik emisji gazów cieplarnianych związanych z wytworzeniem jednostki energii elektrycznej przyjęto średni wskaźnik dla Polski.

Wyniki wyszukiwania