ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

O Banku

Struktura organizacyjna i zarządcza

GRI[
 • 102-11
 • 102-18
 • 102-22
]

Bank Pekao oraz podmioty Grupy Pekao posiadają strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i specyfiki prowadzonej przez nie działalności. Zakres kompetencji organów spółek jest określony w przepisach prawa, a w szczególności w Kodeksie spółek handlowych, ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru oraz w Statucie Banku Polska Opieki Pekao Spółka Akcyjna (dalej: „Statut Banku Pekao”) oraz statutach/umowach spółek i regulacjach wewnętrznych podmiotów Grupy Pekao.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Najwyższym organem Banku Pekao jest Walne Zgromadzenie, które funkcjonuje na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Banku Pekao.

Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia jest określony w przepisach prawa, w szczególności, Kodeksie spółek handlowych oraz ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru oraz w Statucie Banku Pekao. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Banku Pekao.

Rada Nadzorcza

Stały nadzór nad działalnością Banku Pekao sprawuje Rada Nadzorcza. W jej skład wchodzi od siedmiu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata. Organizację i sposób działania Rady określa Regulamin Rady Nadzorczej Banku Polska Opieki Pekao Spółka Akcyjna.

Skład Rady Nadzorczej Banku przedstawia się następująco:

NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA 2021 ROK 31.12.2021
Beata Kozłowska-Chyła
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Beata Kozłowska-Chyła
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Joanna Dynysiuk
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Joanna Dynysiuk
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Małgorzata Sadurska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Małgorzata Sadurska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Stanisław Ryszard Kaczoruk
Sekretarz Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Stanisław Ryszard Kaczoruk
Sekretarz Rady Nadzorczej
Sabina Bigos-Jaworowska
Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Sabina Bigos-Jaworowska
Członek Rady Nadzorczej
Justyna Głębikowska-Michalak
Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Justyna Głębikowska-Michalak
Członek Rady Nadzorczej
Michał Kaszyński
Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Michał Kaszyński
Członek Rady Nadzorczej
Marian Majcher
Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Marian Majcher
Członek Rady Nadzorczej
Marcin Izdebski
Członek Rady Nadzorczej
Marcin Izdebski
Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialne, jednakże dla wykonania określonych czynności lub w celu usprawnienia prac może powołać spośród swoich członków komitety oraz zespoły. Ponadto Rada może delegować jednego lub kilku członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia nadzoru w zakresie określonym przez Radę Nadzorczą. W ramach Rady Nadzorczej Banku Pekao funkcjonują: Komitet ds. Audytu, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Ryzyka. Powołane przez Radę Nadzorczą komitety przedkładają Radzie Nadzorczej roczne raporty z działalności.

Zarząd Banku

Zarząd Banku Pekao prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Wszystkie sprawy niezastrzeżone, na mocy przepisów prawa lub Statutu Banku Pekao, do kompetencji innych organów, należą do zakresu działania Zarządu Banku. W skład Zarządu wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję.

Skład Zarządu Banku liczył dziewięcioro członków i przedstawiał się następująco:

NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA 2021 ROK 31.12.2021

Leszek Skiba
Prezes Zarządu Banku

Leszek Skiba
Prezes Zarządu Banku

Jarosław Fuchs
Wiceprezes Zarządu Banku

Jarosław Fuchs
Wiceprezes Zarządu Banku

Marcin Gadomski
Wiceprezes Zarządu Banku

Marcin Gadomski
Wiceprezes Zarządu Banku

Jerzy Kwieciński
Wiceprezes Zarządu Banku

Jerzy Kwieciński
Wiceprezes Zarządu Banku

Paweł Strączyński
Wiceprezes Zarządu Banku

Paweł Strączyński
Wiceprezes Zarządu Banku

Błażej Szczecki
Wiceprezes Zarządu Banku

Błażej Szczecki
Wiceprezes Zarządu Banku

Wojciech Werochowski
Wiceprezes Zarządu Banku

Wojciech Werochowski
Wiceprezes Zarządu Banku

Piotr Zborowski
Wiceprezes Zarządu Banku

Piotr Zborowski
Wiceprezes Zarządu Banku

Magdalena Zmitrowicz
Wiceprezes Zarządu Banku

Magdalena Zmitrowicz
Wiceprezes Zarządu Banku

 • Prezes Zarządu Banku Leszek Skiba zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Banku, prezentuje stanowisko Zarządu Banku wobec organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych, w szczególności wobec organów Państwa. Prezes Zarządu Banku Leszek Skiba koordynuje prace członków Zarządu Banku, wydaje zarządzenia, zgodnie z postanowieniami przepisów wewnętrznych Banku.
 • Prezes Zarządu Banku nadzoruje następujące obszary działalności Banku: audyt wewnętrzny, ryzyko braku zgodności, komunikację korporacyjną, relacje inwestorskie, bezpieczeństwo, ryzyko prawne, projekty strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz analizy makroekonomiczne i transformację cyfrową.
 • Prezes Zarządu Banku Leszek Skiba zostaje wyznaczony jako Członek Zarządu odpowiedzialny za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Wiceprezes Zarządu Banku Marcin Gadomski nadzoruje działalność Pionu Zarządzania Ryzykami oraz odpowiada za nadzorowanie procesu zarządzania ryzykiem działalności bancassurance.
 • Wiceprezes Zarządu Banku Paweł Strączyński nadzoruje działalność Pionu Finansowego oraz został wyznaczony, jako członek Zarządu, do którego będą zgłaszane naruszenia oraz który będzie odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie procedury Zgłaszania Naruszeń (tzw. whistleblowing).
 • Wiceprezes Zarządu Banku Jerzy Kwieciński nadzoruje działalność Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.
 • Wiceprezes Zarządu Banku Wojciech Werochowski nadzoruje działalność Pionu Bankowości Detalicznej. Wiceprezes Zarządu Banku Magdalena Zmitrowicz nadzoruje działalność Pionu Bankowości Przedsiębiorstw.
 • Wiceprezes Zarządu Banku Jarosław Fuchs nadzoruje działalność Pionu Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych. Wiceprezes Zarządu Banku Piotr Zborowski nadzoruje działalność Pionu Strategii.
 • Wiceprezes Zarządu Banku Błażej Szczecki nadzoruje działalność Pionu Technologii i Operacji oraz koordynuje działania mające na celu odpowiednie zarządzanie ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Wyniki wyszukiwania