ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

O Banku

Misja, wizja i wartości – ewolucja kultury organizacyjnej

GRI[ ]
GRI[
 • 102-16
]

Bank Pekao, przyjmując Strategię biznesową na lata 2021-2024, na nowo sformułował swoją misję, która brzmi: „Prosty i bezpieczny świat bankowości”. Bank chce tym samym wyznaczać standardy na rynku, będąc jednocześnie odpowiedzialnym partnerem w codziennym życiu milionów Polaków. Swoją działalność rozumie jako pozytywne wpływanie na rozwój gospodarki, budowanie silnych relacji z przedsiębiorcami i zapewnianie bezpieczeństwa klientom. Wizja Banku ujęta w haśle „Bądźmy razem najlepsi” to aspiracja do bycia liderem na polskim rynku bankowym, czyli najszybciej rozwijającym się, nowoczesnym bankiem z ofertą wykraczającą poza tradycyjne usługi. Bank Pekao chce wzmacniać siłę rodzimych marek, a także być inspirującym miejscem pracy.

Równocześnie z formułowaniem zasad Strategii na lata 2021-2024 wewnątrz organizacji rozpoczął się proces zmiany kultury organizacyjnej. Była to inicjatywa oddolna, z udziałem wszystkich chętnych pracowników, którzy zdefiniowali na nowo wartości Banku. Osiągnięto dzięki temu efekt synergii – prace nad wyznaczeniem strategicznych celów biznesowych poprowadzono równocześnie ze analizą sposobów ich osiągnięcia i sformułowaniem wspólnych wartości, czyli: #Prosto, #Razem, #Odważnie i #Odpowiedzialnie. Wartości te zostały ujęte również w kluczowej regulacji odnoszącej się do zachowań etycznych w codziennym postępowaniu pracowników – Kodeksie Postępowania Grupy Pekao.

Odpowiedzialność społeczna

GRI[
 • 102-12
]

Spółki Grupy Pekao oraz Bank przestrzegają obowiązującego prawa i norm etycznych w zakresie poszanowania prawa człowieka. Kluczową kompleksową regulacją ujmującą te zasady jest Kodeks Postępowania Grupy Pekao. Obowiązek respektowania zasad spoczywa na wszystkich pracownikach bez względu na zajmowane przez nich stanowisko, staż, miejsce i wymiar czasu pracy. Bank nastawiony jest na budowanie świadomości pracowników i stałe doskonalenie postępowania w zakresie ochrony praw człowieka w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych. Poprzez odpowiedzialne kształtowanie środowiska pracy wolnego od praktyk godzących w prawa człowieka, Bank buduje system wartości kierowanych do akcjonariuszy, klientów, inwestorów, kontrahentów, dostawców, społeczności lokalnych i pozostałych interesariuszy. Bank Pekao, jako członek United Nations Global Compact, w pełni identyfikuje się z 10 zasadami Global Compact, wspiera działania tej organizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i podejmuje liczne inicjatywy na rzecz przestrzegania praw człowieka, poprawy warunków pracy, dbałości o środowisko naturalne i przeciwdziałania korupcji.

10 Zasad United Nations Global Compact

 • Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową
 • Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę
 • Poszanowanie wolności stowarzyszania się
 • Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej
 • Zniesienie pracy dzieci
 • Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia
 • Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego
 • Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej
 • Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii
 • Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu

Wyniki wyszukiwania