ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

O Banku

List Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

Miniony rok przebiegał pod znakiem stopniowej odbudowy aktywności gospodarczej, poprawy nastrojów klientów, co znalazło swój wyraz w silnej poprawie rentowności Banku Pekao. Ożywienie gospodarcze, ciasny rynek pracy oraz napięcia na rynkach surowcowym i energetycznym skłoniły Radę Polityki Pieniężnej do rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych. Było to sprzyjające otoczenie dla banku, które zostało dobrze wykorzystane.

2021 rok to rok początkowy dwóch strategii Grupy Pekao do roku 2024 – strategii finansowej oraz zrównoważonego rozwoju. Projektem, który angażował dużą część załogi była także integracja przejętych składników majątku ex-Idea Bank, transakcji dokonanej w trosce o bezpieczeństwo polskiego sektora finansowego. Nie zmieniło to jednak filozofii działania Banku, czyli dążenia do poprawy rentowności, podnoszenia efektywności operacyjnej i jeszcze większego nacisku na bezpieczeństwo pracowników i klientów. Bank wykazał znaczący wzrost skali działania dbając jednocześnie, aby był on ukierunkowany na segmenty najbardziej odporne na zmianę cyklu gospodarczego.

Zintensyfikowaliśmy efektywność kosztową, aby wesprzeć rentowność. Tradycyjnie już Bank Pekao pozostał liderem wśród dużych polskich banków w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym i prawnym. Nawiązując do strategicznych ambicji, Bank wdrożył szereg innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym umacnia pozycję jednego z liderów transformacji cyfrowej sektora. W dobie pandemii i rewolucji cyfrowej, wprowadzane przez Bank rozwiązania mają realne przełożenie na rozwój biznesu poprzez kontynuowanie tempa rekordowej akwizycji klientów, a także skokowego wzrostu aktywności klientów w kanałach zdalnych.

Dalsze zacieśnianie współpracy pomiędzy Bankiem Pekao a pozostałymi spółkami Grupy PZU pozwoliło na realizację wymiernych korzyści w kluczowych obszarach strategicznych: bancassurance i assurbankingu. Jednocześnie, dostrzegamy cały czas duży potencjał w zakresie rozwoju oferty produktowej i wykorzystania kanałów dystrybucji a także poszerzaniu bazy klientów. W obliczu transformacji cyfrowej sektora finansowego, nie ustajemy również w dążeniu do identyfikacji i realizacji synergii operacyjnych. Szczególnie istotna staje się współpraca i możliwe synergie w zakresie zrównoważonego rozwoju i rozwiązań bankowo-ubezpieczeniowych dla klientów całej Grupy w zakresie ESG.

Z perspektywy sektora finansowego rok 2021 był rokiem odbudowy, testując dywersyfikację modeli biznesowych, stopień cyfryzacji i siłę bilansową banków. Pomimo stopniowej odbudowy wyników sektora bankowego, zmagał się on nadal z otwartymi ryzykami, np. walutowych kredytów mieszkaniowych. Ze względu na nikłą ekspozycję bilansową Pekao, również skala rezerw na portfel CHF była mniejsza w porównaniu z kluczowymi konkurentami a jednocześnie poziom stworzonych przez Bank rezerw pozwolił znacząco ograniczyć koszt ryzyka prawnego w przyszłości niezależnie od scenariuszy dalszego rozwoju tej kwestii w sektorze. Bank utrzymywał konserwatywne podejście do zarządzania ryzykiem w obliczu utrzymującej się dużej niepewności funkcjonowania gospodarki. Bank podjął przy tym wiele działań operacyjnych pozwalających ograniczyć negatywne efekty trudnego otoczenia na wyniki finansowe dzięki wysokiej efektywności operacyjnej i dodatkowym działaniom strategicznym optymalizującym bazę kosztową. Pandemia uwypukliła namacalną wartość wdrażanej transformacji cyfrowej. Dzięki jej efektom, Bank mógł szybko przystosować się do funkcjonowania w trybie pracy zdalnej, a także pozostać blisko klientów za sprawą zdalnych kanałów dystrybucji. Jestem przekonana, że środowisko działania w sytuacji pandemicznej będzie impulsem do dalszych zmian w sektorze bankowym, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, a wykorzystanie tego potencjału będzie kluczem do sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu usług finansowych.

Wraz z Radą Nadzorczą bardzo istotną wagę przywiązujemy do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnych działań Banku Pekao wspierających realizację jego celów biznesowych oraz pozytywny i stabilizujący efekt, jaki Bank dzięki swojej skali może wywrzeć na otoczenie, w którym funkcjonuje. Chcę również podkreślić konsekwentny rozwój w oparciu o czynniki ESG (Środowisko, Społeczna Odpowiedzialność i Ład Korporacyjny) mocno wpisujące się w strategię odpowiedzialnego biznesu całej Grupy PZU, która jako największa instytucja finansowa w Polsce i całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, może aktywnie wspierać transformację energetyczną polskiej gospodarki. Jako Rada Nadzorcza, będziemy wspomagać Bank Pekao w dalszym podnoszeniu kompetencji w obszarze ESG i jeszcze mocniejszym zaakcentowaniu polityki zrównoważonego rozwoju zarówno w działaniach komercyjnych jak i operacyjnych w nowej strategii Banku.

Podsumowując, w imieniu swoim i Rady Nadzorczej, jesteśmy przekonani o dalszym, konsekwentnym umacnianiu przez Bank Pekao wiodącej pozycji w branży bankowej w Polsce. Jestem również pewna, że z myślą o wszystkich interesariuszach, Bank nadal będzie dbał o trwały wzrost wartości firmy. Ufam, że akcjonariusze banku z zadowoleniem powitali w minionym roku nie tylko podwojenie zysku, ale także powrót do stabilnej polityki dywidendy, która jest dowodem siły kapitałowej Pekao również w percepcji regulatorów.

W bieżącym roku warunki zewnętrzne wydają się być dla Banku Pekao dobre – środowisko rosnących stóp procentowych oraz dobra dynamika wolumenów klientowskich wskazują na kontynuację pozytywnych trendów. Otoczenie nie jest jednak pozbawione ryzyk geopolitycznych, podwyższonej inflacji oraz – malejącej choć obecnej – niepewności związanej z epidemią koronawirusa. Bank Pekao rozpoczął już zaangażowanie w pomoc ofiarom wojny w Ukrainie, a nasze pierwsze działania to pomoc humanitarna, w tym uchodźcom przyjeżdzającym do Polski. Wprowadzamy także specjalną ofertę dla obywateli i przedsiębiorców ukraińskich, pozbawioną opłat i dopasowaną językowo. Wyrażamy także gotowość do niesienia dalszej niezbędnej pomocy. W imieniu Rady Nadzorczej pragnę podziękować Zarządowi i wszystkim Pracownikom Grupy Kapitałowej Banku Pekao za duże zaangażowanie, realizację celów biznesowych i transformacyjnych w tym wymagającym dla wszystkich otoczeniu. Dziękuję również wszystkim Interesariuszom Banku za zaufanie. Chciałabym również podkreślić, że Rada dochowa wszelkiej staranności, aby wszystkie decyzje Zarządu podejmowane były z myślą o budowaniu wartości Banku dla akcjonariuszy i aby działania Pekao były realizowane w oparciu o najwyższe standardy regulacyjne, korporacyjne i etyczne.

dr hab. Beata Kozłowska–Chyła
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

Wyniki wyszukiwania