ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

O Banku

Grupa Kapitałowa Pekao

GRI[
 • 102-1
 • 102-2
 • 102-5
 • 102-6
]

Bank Polska Kasa Opieki S.A. (dalej: „Bank”, „Bank Pekao”), założony w 1929 roku, jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 200 mld zł aktywów. Bank prowadzi operacje zarówno w złotych polskich, jak i w walutach obcych oraz aktywnie uczestniczy w obrocie na krajowym i zagranicznych rynkach finansowych. Oferuje pełen zakres usług bankowych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Bank działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nadzór nad działalnością Banku Pekao sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Począwszy od 2017 roku, Bank Pekao jest częścią Grupy Kapitałowej PZU S.A. (dalej: „Grupa PZU”), największej instytucji finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

 

 

 

 

Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2021 roku:

NAZWA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE AKCYJNYM
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 52 494 007 20,00%
Polski Fundusz Rozwoju S.A. 33 596 166 12,80%
Aviva PTE Aviva Santander S.A. 13 281 544 5,06%
Nationale-Nederlanden PTE S.A. 13 201 655 5,03%
Pozostali akcjonariusze 149 896 662 57,11%
Suma 262 470 034 100,00%
GRI[
 • 102-3
 • 102-4
 • 102-7
]

W 2021 roku Bank dysponował drugą co do wielkości w kraju siecią oddziałów, ma 650 placówek (563 placówki własnej sieci detalicznej i 87 placówek partnerskich) i 71 placówek spółek Grupy Pekao, a także 1 475 bankomatów ulokowanych we wszystkich województwach. Do maja 2021 funkcjonowało Przedstawicielstwo Banku Pekao S.A. w Londynie. Poza tym Bank nie posiadał placówek ani bankomatów zagranicą, jednakże jego klienci mieli możliwość dokonywania transakcji i korzystania z bankomatów innych banków. Jako bank korporacyjny Bank Pekao obsługuje co drugą korporację w Polsce. Bank posiada ugruntowaną pozycję lidera rynku w obszarze private banking, zarządzania aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez silną pozycję kapitałową i płynnościową przy zachowaniu najwyższych standardów w zakresie zarządzania ryzykiem. Główna siedziba Banku Pekao S.A. mieści się w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57. Dodatkowa siedziba znajduje się przy ul. Żwirki i Wigury 31 w Warszawie.

Grupę Kapitałową Banku Pekao S.A. (dalej: „Grupa Pekao”) tworzą Bank Pekao jako podmiot dominujący oraz spółki zależne i pośrednio zależne: instytucje finansowe działające na rynkach: bankowym, zarządzania aktywami, usług maklerskich, doradztwa transakcyjnego, leasingu i faktoringu. Bank posiada ponadto akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych, a także zaangażowania mniejszościowe.

650

placówek

1 475

bankomatów

W 2021 roku Grupa Pekao obejmowała Bank Pekao oraz następujące spółki zależne:

NAZWA SIEDZIBA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Pekao Bank Hipoteczny S.A. Warszawa Bankowa
Centrum Kart S.A. Warszawa Finansowa pomocnicza
Pekao Direct Sp. z o.o. Kraków Usługi call-center
Pekao Faktoring Sp. z o.o. Lublin Usługi faktoringowe
Pekao Financial Services Sp. z o.o. Warszawa Agent transferowy
Pekao Investment Banking S.A. Warszawa Maklerska
Pekao Investment Management S.A., w tym: Warszawa Holdingowa
Pekao TFI S.A. Warszawa Zarządzanie aktywami
Pekao Leasing Sp. z o.o. Warszawa Usługi leasingowe
Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. (*) Warszawa Pośrednictwo finansowe

(*)  Wszystkie dane dotyczące DI Xelion Sp. z o.o. prezentowane w Oświadczeniu na temat informacji niefinansowych Banku Pekao za 2021 rok dotyczą 10 miesięcy 2021 roku (29 października 2021 roku została podpisana umowa sprzedaży 100% udziałów DI Xelion).

Poniżej wymienione zostały najważniejsze zmiany w Grupie Pekao, które nastąpiły w 2021 roku:

 • Nabycie akcji spółki Krajowy Integrator Płatności S.A.,
 • Nabycie udziałów w spółce PeUF Sp. z o.o.,
 • Sprzedaż udziałów spółki Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.,
 • Podwyższenie kapitału zakładowego Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Nie odnotowano znaczących zmian w łańcuchu dostaw organizacji. Więcej informacji na temat zmian w Grupie Pekao znajduje się w „Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2021 rok” w podrozdziale 5.1.

W dniu publikacji niniejszego ujawnienia trwa wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Bank Pekao zaangażował się w pomoc ofiarom wojny – rozpoczął od udzielenia pomocy humanitarnej uchodźcom przyjeżdżającym do Polski. Wprowadzono specjalną ofertę dla obywateli i przedsiębiorców ukraińskich, pozbawioną opłat i dopasowaną językowo. Bank Pekao wyraża gotowość do niesienia dalszej niezbędnej pomocy.

Wyniki wyszukiwania