ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Ład

Różnorodność i równość

GRI[ ]

Zgodnie ze Strategią ESG priorytetem Banku jest integracja czynników ESG w systemie motywacyjnym kluczowej kadry zarządczej Banku i umacnianie równouprawnienia Bank zamierza to osiągnąć poprzez uwzględnienie czynników ESG w systemie motywacyjnym Zarządu Banku i kluczowej kadry menadżerskiej Banku, coroczną ocenę wykonania opartą o realizację celów, coroczny przegląd płac oraz plan sukcesji i programy rozwojowe wspierające rozwój zawodowy kobiet. Bank deklaruje rozwój działań networkingowych oraz programów mentoringowych dla kobiet, jednocześnie kontynuując zmniejszanie luki w wynagrodzeniach pomiędzy płciami. Priorytetem Pekao będzie utrzymanie zrównoważonego poziomu liczby kobiet i mężczyzn na stanowiskach menadżerskich. Istotnym aspektem pozostanie zapewnienie elastycznych form pracy oraz wspieranie równowagi między pracą a życiem zawodowym.

W Banku Pekao obowiązuje polityka równości płci, mająca pomóc w efektywnym zarządzaniu karierą, osiągnięciu sukcesu oraz ocenie pracy na podstawie indywidualnych osiągnięć, bez względu na płeć. Wytyczne tej polityki to np. dążenie do zapewnienia reprezentacji obu płci przy rekrutacji, eliminowanie dyskryminujących kryteriów podczas przygotowywania ofert pracy czy uwzględnienie zagadnień dotyczących równości płci w programach szkoleniowych.

Od ponad dziesięciu lat w Pekao obowiązuje również polityka antymobbingowa. Wsparciem dla polityki równouprawnienia jest Karta Zasad, czyli wewnętrzny zbiór korporacyjnych wartości, do których należą: szacunek, zaufanie równość, wolność (rozumiana jako swoboda działania), wzajemność i przejrzystość.

GRI[
 • 405-1
]
2021 GRUPA PEKAO
KOBIETY ODSETEK MĘŻCZYŹNI ODSETEK ŁĄCZNIE ODSETEK
a) i. Liczba członków Rady Nadzorczej (w osobach) 22 39 61
% członków RN 36% 64% 100%
a) ii. Skład Rady Nadzorczej – w podziale na grupy wiekowe (w etatach)
<30 0 0% 0 0% 0 0%
30-50 11 82% 19 83% 30 83%
>50 2 18% 4 17% 6 17%
Suma 14 100% 23 100% 37 100%
b) i. Liczba pracowników w podziale na strukturę zatrudnienia (w przeliczeniu na osoby):
Członkowie zarządu 7 18% 33 83% 40 0%
Menadżerowie 933 56% 746 44% 1 679 11%
Pozostali 9 392 71% 3 844 29% 13 236 89%
Suma 10 332 69% 4 623 31% 14 955 100%
b) ii. Łączna liczba pracowników w podziale na grupy wiekowe (w etatach) – członkowie zarządu:
<30 0 0% 0 0% 0 0%
30-50 3 43% 24 83% 27 75%
>50 4 57% 5 17% 9 25%
Suma 7 100% 29 100% 36 100%
b) ii. Łączna liczba pracowników w podziale na grupy wiekowe (w etatach) – menedżerowie:
<30 6 1% 7 1% 13 1%
30-50 653 71% 561 79% 1 214 75%
>50 256 28% 139 20% 395 24%
Suma 915 100% 707 100% 1 622 100%
b) ii. Łączna liczba pracowników w podziale na grupy wiekowe (w etatach) – pozostali:
<30 658 7% 427 12% 1 085 9%
30-50 5 140 57% 2 183 63% 7 323 59%
>50 3 192 36% 868 25% 4 060 33%
Suma 8 990 100% 3 478 100% 12 468 100%
Łączna liczba wszystkich pracowników w podziale na grupy wiekowe (w etatach, bez zarządu)
<30 664,5 7% 433,9 10% 1 098,4 8%
30-50 5 793,3 58% 2 743,9 66% 8 537,2 61%
>50 3 448,1 35% 1 007,0 24% 4 455,2 32%
Suma 9 905,8 100% 4 184,9 100% 14 090,7 100%
2021 BANK PEKAO
KOBIETY ODSETEK MĘŻCZYŹNI ODSETEK ŁĄCZNIE ODSETEK
a) i. Liczba członków Rady Nadzorczej (w osobach) 5 4 9
% członków RN 56% 44% 100%
a) ii. Skład Rady Nadzorczej – w podziale na grupy wiekowe (w etatach)
<30 0 0% 0 0% 0 0%
30-50 1 60% 0 25% 1 44%
>50 0 40% 1 75% 1 56%
Suma 1 100% 1 100% 2 100%
b) i. Liczba pracowników w podziale na strukturę zatrudnienia (w przeliczeniu na osoby):
Członkowie zarządu 1 11% 8 89% 9 0%
Menadżerowie 815 57% 615 43% 1 430 11%
Pozostali 8 170 72% 3 166 28% 11 336 89%
Suma 8 986 70% 3 789 30% 12 775 100%
b) ii. Łączna liczba pracowników w podziale na grupy wiekowe (w etatach) – członkowie zarządu:
<30 0 0% 0 0% 0 0%
30-50 1 100% 7 88% 8 89%
>50 0 0% 1 13% 1 11%
Suma 1 100% 8 100% 9 100%
b) ii. Łączna liczba pracowników w podziale na grupy wiekowe (w etatach) – menedżerowie:
<30 4 0% 4 1% 8 1%
30-50 572 70% 486 79% 1 058 74%
>50 238 29% 125 20% 363 25%
Suma 814 100% 614 100% 1 428 100%
b) ii. Łączna liczba pracowników w podziale na grupy wiekowe (w etatach) – pozostali:
<30 380 5% 255 9% 634 6%
30-50 4 570 57% 1 884 64% 6 454 59%
>50 3 085 38% 811 27% 3 896 35%
Suma 8 034,4 100% 2 949,5 100% 10 984 100%
Łączna liczba wszystkich pracowników w podziale na grupy wiekowe (w etatach, bez zarządu)
<30 383,7 4% 258,7 7% 642,4 5%
30-50 5 141,9 58% 2 369,5 66% 7 511,4 61%
>50 3 323,1 38% 935,4 26% 4 258,5 34%
Suma 8 848,7 100% 3 563,6 100% 12 412,2 100%
a) iii. Podział pracowników według innych wskaźników różnorodności
obywatelstwo inne niż polskie 4 5 9
orzeczona niepełnosprawność 183 44 227
Suma 187 49 236

W Banku obowiązuje Polityka równości płci oraz różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Polityka równości płci oraz różnorodności), która określa strategię w zakresie zarządzania różnorodnością pracowników Banku, w tym zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku. Polityka równości płci oraz różnorodności definiuje wytyczne mające na celu zapewnienie pracownikom Banku możliwości zarządzania ich karierą, osiągnięcie sukcesu oraz ocenę wykonywanej przez nich pracy na podstawie indywidualnych osiągnięć, bez względu na płeć. Celem strategii różnorodności Banku, o której mowa w Polityce równości płci oraz różnorodności, jest zapewnienie wysokiej jakości realizacji zadań przez pracowników Banku, w tym wybór kompetentnych osób do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, Zarządzie oraz Kluczowych Funkcji w Banku, stosując w pierwszej kolejności obiektywne kryteria merytoryczne i uwzględniając korzyści wynikające z różnorodności.

Równość płci zapewnia pracownikom Banku możliwości zarządzania karierą, osiągnięcia sukcesu oraz oceny pracy na podstawie indywidualnych osiągnięć, bez względu na płeć. Wytyczne w sprawie równości kobiet i mężczyzn mają zastosowanie we wszystkich procesach kadrowych realizowanych przez Pion Zasobów Ludzkich i określają:

 • dążenie do zapewnienia reprezentacji obu płci w zewnętrznych procesach rekrutacyjnych, przez przygotowywanie list rekomendowanych kandydatów, które zawierają co najmniej jednego kandydata każdej płci,
 • dążenie do zapewnienia reprezentacji obu płci w procesach rekrutacji wewnętrznych, przez przygotowanie list rekomendowanych kandydatów na dane stanowisko, które zawierają co najmniej jednego kandydata każdej płci,
 • eliminowanie dyskryminujących kryteriów w zakresie płci podczas przygotowywania ofert pracy oraz zakresów obowiązków,
 • poinformowanie partnerów zewnętrznych, działających w obszarach rekrutacji i szkoleń (agencje pracy tymczasowej, agencje pośrednictwa pracy, agencje pracy, publiczne agencje pracy/urzędy pracy, agencje head-hunterskie) o zakresie i treści wdrożonej Polityki równości płci oraz różnorodności oraz zaangażowaniu Banku w realizację jej celów,
 • zapewnienie równych szans rozwoju zawodowego dla pracowników Banku (szkolenia, coaching, mentoring oraz innych działań rozwojowych w trakcie pracy) bez względu na płeć, uwzględniając obowiązki służbowe, efektywność, potencjał zawodowy zgodnie z potrzebami organizacyjnymi, standardami i kryteriami Banku, określonymi odrębnymi przepisami wewnętrznymi,
 • zapewnienie pracownikom Banku równego traktowania w zakresie wynagradzania i świadczeń dodatkowych, bez względu na płeć, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
 • promowanie równowagi życia zawodowego i prywatnego pracowników poprzez wykorzystanie możliwości stwarzanych przez odpowiednie regulacje w tym zakresie i dostępnych udogodnień takich jak:
  • oferowanie elastycznych modeli pracy (zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, itp.) w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz regulacjami wewnętrznymi i przy uwzględnieniu wymagań oraz potrzeb biznesowych i organizacyjnych,
  • wspieranie pracowników w trakcie i po zakończeniu długotrwałej nieobecności (np. po urlopie rodzicielskim, urlopie bezpłatnym, chorobie i wszelkich innych długotrwałych nieobecnościach) przez unikanie dyskryminacji w trakcie i po zakończeniu długotrwałej nieobecności, umożliwienie pracownikom pozostawania w kontakcie z firmą w czasie długotrwałej nieobecności oraz ułatwianie powrotu po długotrwałej nieobecności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz regulacjami wewnętrznymi Banku,
  • uwzględnienie zagadnień dotyczących równości płci w programach szkoleniowych, w tym między innymi dla kadry kierowniczej, programach adaptacyjnych oraz w innych formach szkolenia i komunikacji.

Polityka równości płci oraz różnorodności, zgodnie z procesem legislacyjnym obowiązującym w Banku została uchwalona przez Zarząd Banku oraz zatwierdzona przez Radę Nadzorczą. Polityka równości płci oraz różnorodności obowiązuje również w 8 spółkach zależnych: Pekao Direct Sp. z o.o., Centrum Kart S.A., Pekao Bank Hipoteczny S.A., Pekao Financial Services Sp. z o.o., Pekao Investment Banking S.A., Pekao Leasing Sp. z o.o., Pekao TFI S.A. oraz Pekao Faktoring Sp. z o.o.

W Banku obowiązuje Polityka doboru kandydatów do funkcji członka Zarządu oraz kluczowej funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Polityka doboru i oceny odpowiedniości) zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku 30 grudnia 2020 roku, której celem jest zagwarantowanie optymalnego i jednolitego procesu doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji w Banku, tak aby zapewnić wykonywanie zadań związanych z realizacją planów i strategii biznesowej Banku przez osoby posiadające niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności, a także cieszące się dobrą reputacją.

Polityka doboru i oceny odpowiedniości określa również kryteria oceny odpowiedniości indywidualnej i kolektywnej kandydatów i członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku na etapie powoływania i w toku sprawowania funkcji, jak również zdarzenia skutkujące koniecznością przeprowadzenia oceny odpowiedniości, przebieg procesu oceny odpowiedniości, w tym role i zadania w procesie oraz skutki oceny, w tym środki naprawcze mające zastosowanie w celu zapewnienia spełnienia wymogów odpowiedniości.

Działania promujące różnorodność

W Grupie Pekao oraz Banku realizowanych jest wiele inicjatyw proponujących wspieranie różnorodności, adresowanych do wszystkich pracowników, w tym do zgłaszania swoich inicjatyw i aktywnego korzystania z już istniejących projektów. Celem nadrzędnym tych działań jest:

 • pełne wykorzystanie potencjału wszystkich pracowników w procesie zarządzania kapitałem intelektualnym firmy oraz budowaniu kultury organizacyjnej opartej na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem,
 • wzrost zaangażowania i satysfakcji pracowników we wszystkich grupach wiekowych, m.in. dzięki programom rozwojowym, celom motywacyjnym, planom sukcesji czy systemom wynagrodzeń,
 • udoskonalenie strategii zarządzania ludźmi w organizacji poprzez rozwój przywództwa,
 • rozwój organizacji przyjaznej

Pracownicy Banku mogą brać udział w następujących inicjatywach promujących wspieranie różnorodności:

promujące wśród pracowników różnorodność stylów działania i komunikacji, na których omawiane są typy osobowości i wynikające z tego różnice w procesie komunikacji, budowania relacji oraz preferowanych sposobach działania oparte o metodykę Insight Discovery,

dla menadżerów „Zarządzanie zespołem w oparciu o badanie Insight Discovery”. Ich celem jest dostarczenie menedżerom wiedzy w zakresie zarządzania różnorodnością, zwrócenie uwagi na różnorodne potrzeby i sposoby motywacji pracowników w zależności od wieku, doświadczenia, posiadanych kompetencji i umiejętności. Na szkoleniu omawiane jest zarządzanie różnorodnością, wyzwania stojące przed menedżerami zarządzającymi różnorodnym zespołem, przy uwzględnieniu różnic pokoleniowych, zróżnicowanego doświadczenia podległych pracowników oraz ich indywidualnych potrzeb i motywatorów.

W Banku podejmowane są także inicjatywy mające na celu wzmacnianie zróżnicowanego przywództwa i rozwój kobiet na stanowiskach menedżerskich. Na stronach intranetowych temu tematowi poświęcona jest odrębna sekcja „Liderki na Bank”, przybliżająca niezwykłe historie kobiet – menedżerek Banku, które z sukcesem zrealizowały stawiane sobie cele zawodowe.

Ważnym działaniem podjętym przez Bank na rzecz otwartego dialogu z kobietami oraz dyskusji o potrzebach tej grupy pracowników (panie stanowią ponad 70% pracowników Banku), było uruchomienie w 2020 r. programu „Bez cukru” pod patronatem wiceprezes zarządu Magdaleny Zmitrowicz. Główne działania, jakie podejmowano w 2021 roku, były skoncentrowane wokół obszarów związanych z rozwojem kompetencji osobistych i zawodowych kobiet. Ponad 50 godzin poświęcono na różne aktywności, tj. webinary, szkolenia i sesje Action Learning. Podczas 70 godzin szkoleniowych online podejmowano tematy związane m.in. z rozwojem umiejętności osobistych, wzmacnianiem kompetencji, pokonywaniem własnych ograniczeń, budowaniem wizerunku i marki osobistej. Program „Bez cukru” był obecny na jednym z najważniejszych wydarzeń rynkowych „Perspektywy Women in Tech Days” skierowanym do kobiet zainteresowanych nowoczesną technologią: Bank Pekao S.A. i program „Bez cukru” reprezentowało 5 pań z pionów IT i Ryzyka, które były prelegentkami, mentorkami oraz prowadziły warsztaty, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Działania na rzecz różnorodności wspierają inicjatywy dostępne dla wszystkich pracowników niezależnie od płci, stanowiska czy przypisania organizacyjnego, takie jak „Bierz zdrowie za rogi”, konkurs „Gwiazdy współpracy” czy Talents Up.

asdad asdad

Integracja ESG we wszystkich kluczowych obszarach działalności

W procesie zarządzania tematyką środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego kluczowe jest odpowiednie umiejscowienie ESG w strukturze organizacyjnej. W celu jak najsprawniejszej koordynacji zagadnień związanych z tą tematyką, w grudniu 2020 r. w Banku Pekao S.A. powstała Rada ds. ESG, zbierający się nie rzadziej niż raz na kwartał organ doradczy dla Zarządu Banku. Głównym zadaniem Rady jest rekomendowanie Zarządowi Banku niezbędnych działań w obszarze ESG. Jednocześnie Rada ma służyć konsultowaniu w szerokim gronie strategicznych tematów dotyczących ESG, przy uwzględnieniu perspektywy komercyjnej. W skład Rady weszli członkowie zarządu oraz przedstawiciele jednostek Banku kluczowych (zarówno biznesowych, jak i wsparcia) dla tematyki ESG. Przy ich udziale, oraz pełnym wsparciu Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku, powstała Strategia ESG na lata 2021-2024 „Odpowiedzialny Bank wspierający zrównoważony rozwój”. Podczas opracowania założeń Strategii przyjęto podejście top-down z wykorzystaniem warsztatów i konsultacji z jednostkami zaangażowanymi w proces. Za bieżący monitoring strategii odpowiadają Koordynatorzy ds. ESG, wyznaczeni w różnych obszarach działalności Banku, oraz Zespół ds. ESG łączący kompetencje w tematach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego.

Celem Banku jest uwzględnienie ESG we wszystkich kluczowych procesach funkcjonowania Pekao, m.in. w procesie kredytowym, inwestycyjnym i doradczym, zakupowym oraz w systemie motywacyjnym. Bank dostrzega także potencjał tkwiący w ofercie produktowej ESG i podejmuje działania na rzecz zwiększenia „zielonego” portfolio we wszystkich segmentach działalności. Priorytetem pozostaje transparentność polityk ESG i raportowania niefinansowego, zwłaszcza w kontekście najnowszych regulacji, które wymagają od banków zwiększania zakresu ujawnień informacji niefinansowych m.in. w zakresie raportowania emisji gazów cieplarnianych czy oznakowania branż i transakcji z klientami w ujęciu inwestycji zrównoważonych zgodnych z rozporządzeniem o tzw. taksonomii42. Integracji celów ESG w Banku sprzyja regularny udział przedstawicieli Banku w inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju, m.in. w ramach United Nations Global Compact Poland, pracach komitetów i grup roboczych Związku Banków Polskich oraz pozostałych organizacji branżowych.

Zaangażowanie Banku w działania na rzecz ESG jest oceniane przez rynek w międzynarodowych rankingach i indeksach. Priorytetem Banku jest wzrost pozycji w zestawieniach dotyczących działań na rzecz środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego, wynikający z systematycznego podejmowania i ujawniania działań w obszarze ESG.

RATING 2020 2021 INFORMACJA KONTEKSTOWA
MSCI ESG Ratings A A MSCI ESG mierzy odporność firm na długoterminowe ryzyka w zakresie: ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego.
FTSE4Good Russell 3,1 3,1 FTSE Russell ESG ocenia dane około 4100 spółek w 47 krajach rozwiniętych i rozwijających się. Ocena FTSE ma na celu ułatwienie inwestowania w spółki spełniające uznane na całym świecie standardy odpowiedzialności korporacyjnej i jest podstawą do włączenia spółki do indeksu FTSE4Good. Spółki z serii indeksów FTSE4Good spełniły rygorystyczne kryteria środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego i są w stanie wykorzystać korzyści płynące z odpowiedzialnych praktyk biznesowych.
WIG-ESG Udział akcji w indeksie: 4,8% Udział akcji w indeksie: 5,6%* Indeks WIG-ESG jest publikowany od września 2019 roku, na podstawie wartości portfela akcji spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 28 grudnia 2018 roku i wynosiła 10 000,00 pkt. WIG- ESG jest indeksem dochodowym, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10%, natomiast sumaryczny udział spółek, z których udział każdej przekracza 5%, jest ograniczany do 40%.
Bloomberg
Gender Equality-Index
73/100 79/100 W Bloomberg Gender-Equality Index mogą znaleźć się duże spółki giełdowe aktywnie zabiegające o równość płci w środowisku pracy. Globalnie w 2022 roku w indeksie znalazło się 418 firm z 45 krajów i reprezentujących 11 sektorów gospodarki. Uczestnicy indeksu zostali wybrani spośród spółek giełdowych o kapitalizacji przekraczającej 1 mld dolarów. By wejść do indeksu należało uzyskać wystarczająco wysoki wynik w ankiecie bazującej z pięciu obszarów: przywództwo kobiet i rozwój talentów, równa płaca i parytet płac, inkluzywna kultura pracy, polityka dotycząca molestowania seksualnego i prokobieca marka. W ratingu Bloomberg GEI kwestie poszanowania różnorodności i równości płci są analizowane m.in. pod kątem warunków zatrudnienia, działań edukacyjnych, świadczeń i benefitów pracowniczych, możliwości rozwoju zawodowego, ścieżki awansów i wynagrodzeń.
Sustainalitycs 26.9 średnie ryzyko 29.1 średnie ryzyko Oceny ryzyka ESG wydawane przez Sustainalytics koncentrują się na istotnych finansowo ryzykach ESG i obejmują ponad 20 000 firm ze 172 krajów. Metodologia agencji obejmuje analizę narażenia przedsiębiorstw na istotne ryzyka związane z kwestiami ESG oraz ocenę, jak firmy zarządzają tym ryzykiem. Czynniki ryzyka są określane w oparciu o branżę i są wyznaczane w oparciu o analizę 20 czynników specyficznych dla każdej branży.
Vigeo Eiris 32/100 47/100 Punktacja Vigeo Eiris prezentuje, w jakim stopniu firmy integrują czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze w swoich strategiach oraz działaniach. W indeksie uczestniczą podmioty z 40 różnych branż z całego świata. W trakcie oceny pod kątem ESG weryfikowanych jest 38 zagadnień.
Ranking Odpowiedzialnych Firm Pozycja 9. (410/500 punktów) na 74 firmy w klasyfikacji ogólnej Pozycja 11. (84/100 punktów)**, na 70 firm w klasyfikacji ogólnej Zestawienie spółek działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną biznesu. Ranking umożliwia dokonanie wiarygodnej oceny swojego zaawansowania w podejmowaniu wyzwań zrównoważonego rozwoju, Podstawą do stworzenia zestawień Rankingu Odpowiedzialnych Firm jest ankieta, którą firmy wypełniają zgodnie z zasadami należytej staranności i etyki zawodowej.
* Portfel indeksu WIG-ESG (po rewizji 17 grudnia 2021 roku, według stanu na 30 listopada 2021 roku).
** Organizator rankingu dokonał zmian w metodyce punktacji.

Wyniki wyszukiwania