ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Ład

Rekrutacja, programy stażowe i praktyki

Bank Pekao, jako rzetelny i odpowiedzialny pracodawca, w kompleksowy sposób podchodzi do zagadnień związanych z rekrutacją pracowników Banku, zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną, oraz zapewnia wsparcie w systematycznym rozwoju zatrudnionych osób.

Polityka rekrutacyjna w Grupie Pekao jest nakierowana na pozyskiwanie najlepszych kandydatów zewnętrznych, przy jednoczesnej promocji talentów wewnętrznych. Dzięki temu Grupa Pekao zatrudnia osoby o różnorodnym doświadczeniu i kompetencjach zawodowych. Bank prowadzi działania zachęcające pracowników do udziału w rekrutacjach wewnętrznych (w całej Grupie Pekao) w ramach rozwoju zawodowego w innych obszarach biznesowych.

Podstawową regulacją w tym zakresie jest Procedura rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej. Regulacja pozwala na zagwarantowanie optymalnego i jednolitego procesu doboru osób do wykonywanych zadań zgodnie z polityką personalną oraz planami i strategią biznesową Banku. Procedura reguluje proces rekrutacji na stanowiska objęte Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy oraz Systemem MBO na stanowiska od poziomu N-3 włącznie. Rekrutacja na stanowiska powyżej poziomu N-3 odbywa się zgodnie z odrębnymi procedurami, w tym przede wszystkim z Polityką doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Proces rekrutacji jest każdorazowo ukierunkowany na identyfikację oraz weryfikację najlepszego kandydata spełniającego wymagania stanowiskowe, jak również określone w zapotrzebowaniu na rekrutację, który posiada właściwą postawę, jak również kompetencje kluczowe z punktu widzenia organizacji zgodnie z obowiązującym w Banku Modelem Kompetencji.

sfsdfs sfsdfs

Jednym z corocznych celów Banku jest pozyskanie określonej liczby absolwentów z najlepszych uczelni zarówno w Polsce jak i za granicą i zaoferowanie im rozwoju zawodowego w ramach organizacji: w sieci oddziałów oraz w jednostkach centrali Banku. Mając to na uwadze, w 2021 roku Bank kierował do studentów i absolwentów uczelni wyższych całoroczny program praktyk. Praktyki trwają przez okres od 2 do 3 miesięcy i dają możliwość zebrania doświadczeń w wybranych obszarach bankowości, we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku. Dodatkową możliwością zdobycia doświadczenia był Program Praktyk Letnich „Akademia Żubra” realizowany przez dwa miesiące. W 2021 roku w programie letnich praktyk uczestniczyły 54 osoby. Studenci mieli okazję poznać specyfikę pracy w różnych obszarach działalności, takich jak: bankowość korporacyjna i MŚP, bankowość detaliczna, zarządzanie ryzykiem, IT ,operacje i usługi, finanse. Każdy z uczestników programu praktyk miał przypisanego opiekuna, który czuwał nad przebiegiem współpracy oraz na bieżąco śledził postępy przypisanej do siebie osoby. Praktykanci mieli jasno nakreślone zadania w zespołach, do których dołączyli, i realny wpływ na przebieg toczących się projektów. Współpraca z bankiem odbywała się na zasadzie umowy o pracę na czas określony.

Sprawdzonym już przez Bank Pekao wymiarem interakcji z kandydatami do pracy była rekrutacja w świecie wirtualnym w ramach Festiwalu Pracy Jobicon. To miejsce spotkań z kandydatami w bezpiecznej wirtualnej rzeczywistości i dostosowane do potrzeb młodych ludzi środowisko rozwoju, stworzone na styku wiedzy, technologii i rozrywki. Jobicon Online dało przestrzeń do angażujących spotkań z tysiącami kandydatów. Podczas przeprowadzonych wydarzeń odbyły się:

  • interaktywne i osobiste spotkania z kandydatami online na żywo – spotkania w prywatnych pokojach, do których uczestnicy wcześniej dokonywali zapisu,
  • sesje grupowe,
  • webinary dla szerszej publiczności.

W 2021 roku Bank uczestniczył dwukrotnie w tym wydarzeniu. Dzięki praktyce Jobicon pozyskano skutecznie i szybko najbardziej pożądanych kandydatów do pracy z całej Polski, nawiązywano i zbudowano głębokie i długofalowe relacje z kandydatami. Praktyka umożliwiła dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodymi osobami wchodzącymi na rynek pracy.

Działania employer branding

Bank Pekao dba o kształtowanie wizerunku stabilnego i atrakcyjnego pracodawcy między innymi w ramach współpracy z uczelniami wyższymi. Wśród najważniejszych inicjatyw w 2021 roku należy uwzględnić:

przy ocenie prac rola głównego fundatora nagrody finansowej w prestiżowej „Nagrodzie Dziekana Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej”. Nagroda ma na celu uhonorowanie najlepszego studenta SGH, którego znakomite wyniki w nauce, jak i oryginalna praca dyplomowa spełniała kryteria konkursu.

„Dzień kariery SGH” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

w ramach której Bank zorganizował webinar pt. „Kariera w czasach COVID – czy jest możliwa i jak ją zacząć”, a także udostępnił cykl indywidualnych rozmów rekrutacyjnych

wydarzenia adresowanego do osób związanych z szeroko rozumianą informatyką i data science, niezależnie od ich poziomu zaawansowania.

podczas których Bank Pekao S.A. umożliwił skorzystanie z indywidualnych konsultacji z naszym Zespołem Rekrutacji dotyczących wyboru i rozwoju ścieżki kariery, warunków rekrutacyjnych, charakteru pracy, wymaganych kompetencji, szans na awans.

wydarzenie, podczas którego przedstawiciele Banku przybliżyli plany rekrutacyjne oraz zapoznali studentów Wojskowej Akademii Technicznej z oczekiwaniami i specyfiką pracy w Pekao S.A.

Wyniki wyszukiwania