ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Ład

Kształtowanie kompetencji i umiejętności

W 2021 roku główne priorytety szkoleniowe Banku obejmowały:

  • rozszerzanie wiedzy specjalistycznej pracowników Banku,
  • rozwój przywództwa – szkolenia dla kadry menedżerskiej,
  • szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa,

Bank kontynuował tym samym realizację projektów szkoleniowych związanych z wprowadzeniem w życie przyjętych strategii biznesowych. Odbywały się szkolenia kierowane do pracowników o wysokim potencjale zawodowym oraz szkolenia wprowadzające dla nowych pracowników. W 2021 roku Bank zrealizował ponad 237 tys. godzin szkoleń synchronicznych (klasowych i wirtualnych klas), w których uczestniczyło ponad 11 tys. pracowników, co świadczy o skutecznym wdrażaniu wymaganych regulacji i trosce o dobro klienta. Kursy i szkolenia w formule e-learning zostały zrealizowane na podobnym poziomie ponad 304 tys. godzin.

533 tys.

godzin szkoleń zrealizowanych przez Bank

11 tys.

pracowników wzięło udział w szkoleniach

304 tys.

godzin szkoleń w formule e-lerningowej

W 2021 roku w Banku Pekao w ramach działalności ogólnorozwojowych odbyło się kilka istotnych projektów. Jednym z nich był „Tydzień Odkryć – Learning Week” – inicjatywa oferująca szeroki wachlarz możliwości doskonalenia i pozyskiwania wiedzy w zależności od indywidualnych zainteresowań, kompetencji czy wykonywanych obowiązków. Jej celem była edukacja dotycząca twardych i miękkich kompetencji oraz zwiększenie motywacji do samorozwoju. Z programu skorzystało ponad 2 tys. pracowników. Wszystkie szkolenia zostały zaprojektowane w interaktywnej, warsztatowej formule, która przełożyła się na rozwój konkretnych umiejętności. Oprócz szkoleń i warsztatów pracownicy mogli wziąć udział w jednym z pięciu wykładów ze znanymi mówcami inspiracyjnymi. Wszystkie wystąpienia były sprofilowane pod kątem bankowości i zawodowych wyzwań branży, m.in. w zakresie samorozwoju, roli optymizmu w biznesie czy innowacji w sprzedaży.

Również w 2021 roku powstała Akademia Robotyzacji – program rozwijający kompetencje cyfrowe i uczący podstaw automatyzacji, m.in. budowy robotów na własne potrzeby. Autorski program szkoleniowy został opracowany przez praktyków zatrudnionych w Banku we współpracy z partnerem – największym dostawcą rozwiązań automatyzacyjnych na świecie.

Kolejną propozycją była Kuźnia Zwinności, trzyletni program szkoleniowy, dzięki któremu każdy pracownik ma szansę nauczyć się niezbędnych kompetencji zwinnych i optymalizacji procesów w ramach dwóch ścieżek: Agile i Lean. Kompleksowy program szkoleń, wymiany praktycznej wiedzy oraz coachingu skierowany jest zarówno do osób pracujących w zespołach produktowych jaki i wszystkich pracowników, potencjalnych interesariuszy metod zwinnych.

W Banku z powodzeniem zrealizowano także I edycję opartego na praktycznych doświadczeniach, innowacyjnego programu rozwojowego TalentsUP, który był skierowany do wszystkich pracowników Banku Pekao, bez względu na wiek, stanowisko czy doświadczenie zawodowe. TalentsUP opiera się na kluczowych i promowanych w organizacji wartościach takich jak #Prosto #Razem, #Odważnie, #Odpowiedzialnie. Jego głównym elementem jest roczna ścieżka projektowa dająca możliwość uczestnictwa w zespole realizującym jeden z ośmiu strategicznych projektów biznesowych. Podczas tego działania uczestnicy zapoznali się z trendami, narzędziami badawczymi, technikami służącymi do prototypowania i testowania. Program kładł duży nacisk na to, aby wypracowane rozwiązania były w całości lub przynajmniej częściowo wdrożone w Banku. Ścieżkę projektową uzupełnia trwająca 18 miesięcy ścieżka rozwojowa oparta na bliskiej współpracy z trenerem oraz na wspólnie ustalonym indywidualnym celu i planie rozwojowym.

W 2021 roku uruchomiono Akademię Przywództwa oraz Akademię Menedżera Detalu – programy szkoleniowo-rozwojowe przeznaczone dla kadry menadżerskiej banku. Program zrealizowany był przy wsparciu zewnętrznej firmy szkoleniowej i miał za zadanie przygotowanie kadry menedżerskiej zarówno do realizacji celów biznesowych określonych w nowej Strategii Banku Pekao S.A., jak i implementacji w życie wartości Banku i przeprowadzenia kluczowych zmian. Akademia miała również na celu wsparcie menadżerów w radzeniu sobie z codzienną pracą operacyjną w środowisku VUCA41. Programy zostały tak opracowane, aby w systematyczny sposób menadżerowie pozyskiwali wiedzę oraz przekładali ją na bieżąco na konkretne umiejętności.

W 2021 roku Bank kontynuował szeroko zakrojony projekt szkoleniowy z zakresu cyberbezpieczeństwa we współpracy z wybitnymi specjalistami z rynku. Tematem pierwszego cyklu – „Bezpieczni w sieci” – było świadome i bezpieczne korzystanie z dobrodziejstw internetu, zarówno w pracy, jak i w czasie prywatnym. W programie omawiano konkretne przykłady z życia codziennego i metody przeciwdziałania różnorodnym incydentom z zakresu cybersecurity. Dodatkowo, w 2021 roku w Banku zorganizowano program „CyberStudnia, który został zbudowany w formule interaktywnej konferencji, pozwalającej na wybór ścieżki zainteresowań oraz udział w inspiracyjnych wykładach oraz warsztatach online. Podstawowym celem „CyberStudni” było doskonalenie kompetencji cyfrowych wśród pracowników z obszaru IT i bezpieczeństwa.

Priorytetem programów rozwojowych w Banku jest identyfikacja, przegląd, weryfikacja i rozwój obecnych i przyszłych liderów. Pracownicy mogą skorzystać z inicjatyw rozwojowych ukierunkowanych na wsparcie rozwoju zawodowego, umiejętności, wiedzy i kompetencji, a także wziąć udział w inicjatywach wzmacniających zaangażowanie. W 2021 roku zrealizowano programy i inicjatywy mające na celu zapewnienie wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji interpersonalnych i menadżerskich. Przykładem działań w tym obszarze są Plany Sukcesji, które mają fundamentalne znaczenie dla zapewnienia ciągłości zatrudnienia na strategicznych stanowiskach, realizacji długoterminowych projektów i minimalizacji ryzyka operacyjnego. Dodatkowo odbywa się roczny system oceny – który obejmuje ocenę kompetencji, potencjału, planowanie indywidualnego rozwoju oraz celów biznesowych pracowników Banku. Sesje Assessment Centre/ Development Centre mają z kolei na celu badanie potencjału zawodowego, a ich wyniki są wykorzystywane w procesach podejmowania decyzji dotyczących zatrudnienia, awansu oraz rozwoju pracowników.

Wyniki wyszukiwania