ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Perspektywy

Strategiczne kierunki rozwoju i priorytety biznesowe

Odpowiedzialny Bank. Nowoczesne bankowanie” to Strategia Banku Pekao S.A. na lata 2021-2024 ogłoszona w marcu 2021 roku. Zgodnie ze z planami strategicznymi.:

 • będziemy bankiem uniwersalnym, bankiem pierwszego wyboru dla naszych klientów,
 • rozwiniemy zdalny model dystrybucji i obsługi klienta,
 • postawimy na efektywność kosztową i procesową,
 • urośniemy w najbardziej dochodowych segmentach rynku.

Naszą ambicją w horyzoncie 2024 jest silna pozycja wśród najbardziej rentownych i efektywnych banków w Polsce. Nasze główne cele strategiczne to:

znaczące podniesienie rentowności kapitału własnego (ROE)

obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I)

wzrost liczby aktywnych klientów bankowości mobilnej

Wśród głównych celów strategicznych zdefiniowany został również wzrost liczby aktywnych klientów bankowości mobilnej z 2 mln w 2020 roku do 3,2 mln w 2024 roku.

Nasza strategia oparta jest na czterech filarach: Klient, Wzrost, Efektywność i Odpowiedzialność.

W centrum naszych działań stawiamy na klienta i jego potrzeby, będziemy intensywnie rozwijać kanały cyfrowe oraz szybkie i wygodne procesy obsługi. Dążymy do umożliwienia klientom detalicznym zrealizowania prawie każdej sprawy online. Wskaźnik digitalizacji wynoszący blisko 100% to jedna z kluczowych aspiracji strategicznych w horyzoncie 2024 roku. Docelowym i głównym kanałem kontaktu z klientem ma być aplikacja mobilna PeoPay. Planujemy w jeszcze większym stopniu wykorzystywać zaawansowaną analitykę danych i nowoczesne narzędzia wspierające sprzedaż w celu personalizacji oferty, poprawy jakości obsługi i zwiększenia skłonności do polecania naszych usług. Kluczową miarą sukcesu, do której będziemy dążyć, jest awans w rankingach satysfakcji klientów.

Zgodnie ze Strategią, koncentrujemy się na wzroście biznesu w najbardziej rentownych segmentach rynku, grupach produktowych i obszarach niewykorzystanego potencjału, które przyniosą poprawę dochodowości, tj. consumer finance, mikrofirmy, MŚP oraz przedsiębiorstwa MID.

W ciągu najbliższych lat chcemy pozyskiwać rocznie ponad 400 tys. klientów indywidualnych i zwiększyć w rynku pożyczek gotówkowych. Chcemy również odmłodzić strukturę demograficzna klientów indywidualnych. Naszym celem jest pozyskanie do 2024 roku ponad 600 tys. klientów poniżej 26 roku życia.

W segmencie małych i średnich przedsiębiorstw chcemy zwiększyć udział rynkowego do 12%. Natomiast w segmencie mikrofirm planujemy pozyskiwać 40 tys. klientów rocznie i zwiększyć udział rynkowy o 3 p.p. do 8%.

Naszym celem jest również wzrost w cyfrowej sprzedaży produktów inwestycyjnych – docelowo ponad 80% wolumenu sprzedaży funduszy inwestycyjnych ma być realizowana w kanałach zdalnych.

Planujemy nadal wzmacniać synergie biznesowe i współpracę z PZU, czego efektem ma być wzrost sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i dwukrotny wzrost składki przypisanej brutto do 2024 roku.

Zgodnie z przyjętą Strategią, będziemy wzmacniać obecność na rynku e-commerce. Chcemy udostępnić płatności odroczone oraz uruchomić ofertę pożyczek gotówkowych dla klientów realizujących zakupy online a także zaoferować rozwiązania dla e-sklepów i platform e-commerce umożliwiające sprzedaż na raty.

Jednym z kierunków strategicznych jest przyspieszenie cyfryzacji i migracji procesów do kanałów zdalnych, co obejmuje nie tylko klientów bankowości detalicznej i rozwój aplikacji mobilnej Peopay (o czym wspomniano w sekcji filaru Klient), ale także klientów biznesowych. Konsekwentnie rozwijaliśmy strefę samoobsługową dla klientów firmowych w bankowości elektronicznej PekaoBiznes24, udostępniając klientom kolejne procesy, w tym m.in. składanie wniosków z zakresu obsługi kart, tarczy PFR, zamknięcia subkont i wiele innych. We współpracy z Tpay Bank zaoferował klientom nową usługę wspierającą dynamicznie rozwijający się e-commerce – bramkę płatniczą do płatności internetowych. Wdrożona została również nowa biometryczna metoda „na selfie” zdalnej weryfikacji tożsamości reprezentantów potencjalnego klienta. Metoda ta, wykorzystując rozwiązania znane z obszaru bankowości detalicznej, umożliwia podmiotom z segmentu MŚP oraz klientom korporacyjnym nawiązywanie relacji całkowicie zdalnie, niezależnie od ich formy prawnej. Rozwiązanie przeznaczone jest dla firm zarejestrowanych w Polsce, których reprezentantami są osoby posiadające polskie dowody osobiste.

Rozwojowi zdalnych kanałów dystrybucji towarzyszyły działania ukierunkowane na poprawę efektywności sieci placówek Banku. W 2021 roku Bank zmniejszył sieć o 63 placówki.

Do naszych priorytetów należy również poprawa efektywności procesów kredytowych. Realizujemy procesy związane z optymalizacją i zwiększeniem wykorzystania narzędzi analitycznych w procesach kredytowych w poszczególnych segmentach klientowskich. Wprowadzane inicjatywy przyniosą wymierne efekty w najbliższych kwartałach.

Dbając o utrzymanie bezpiecznego profilu ryzyka w zmieniającym się otoczeniu rynkowym, konsekwentnie utrzymywaliśmy koszty ryzyka poniżej docelowego poziomu zakładanego w strategii (tj. 50-60 p.b). W 2021 roku koszty ryzyka wyniosły 45 p.b., i były na poziomie sprzed COVID-19. Równocześnie utrzymana została znaczna nadwyżka kapitału powyżej minimum regulacyjnego tj. wskaźnik Tier 1 osiągnął poziom 16,9%.

W czerwcu 2021 roku Bank przyjął i opublikował Strategię ESG na lata 2021-2024, definiując w niej cele w zakresie dbałości o środowisko naturalne, wspierania rozwoju gospodarki i społeczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju Banku. Efekty pierwszych 6 miesięcy jej realizacji przedstawiono w ramach raportu niefinansowego za rok 2021. Bank w jeszcze większym stopniu niż dotychczas angażuje się w transformację energetyczną i ekologiczną Polski oraz ochronę środowiska, m.in. poprzez aktywne uczestnictwo w rozwoju sektora OZE w Polsce oraz udział w organizowaniu emisji zielonych obligacji.

Priorytety biznesowe na 2022 rok

Na bieżąco monitorujemy rozwój sytuacji w otoczeniu rynkowym, w szczególności sytuację w otoczeniu makroekonomicznym oraz rozwój sytuacji pandemicznej. W kontekście kierunków obserwowanych zmian założenia biznesowe Strategii

„Odpowiedzialny Bank. Nowoczesne bankowanie” pozostają aktualne, zaś cele realizowanych inicjatyw i projektów strategicznych podlegają cyklicznemu przeglądowi w celu zapewnienia dostosowania do aktualnych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. W odpowiedzi na dynamicznie zachodzące zmiany w otoczeniu gospodarczymi, w tym między innymi w związku ze wzrostem referencyjnej stopy procentowej NBP, planujemy dokonać aktualizacji strategicznych celów finansowych przyjętych i opublikowanych w marcu 2021 roku.

Zgodnie z przyjętą strategią, w 2022 roku będziemy konsekwentnie realizować szereg projektów i inicjatyw strategicznych ukierunkowanych przede wszystkim na:

 • dynamiczny wzrost biznesu w dochodowych segmentach rynku (consumer finance, Mikro, MŚP, MID)
 • umocnienie pozycji rynkowej wśród klientów młodych,
 • rozwój kanałów cyfrowych i migrację procesów do kanałów zdalnych,
 • poprawę jakości oferowanych usług i wzrost poziomu satysfakcji klientów,
 • realizację celów zdefiniowanych w Strategii ESG,
 • optymalizację i cyfryzację procesów kredytowych,
 • automatyzację i robotyzację operacji.

Wyniki wyszukiwania