ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Bank w 2021 r.

Bankowość Korporacyjna

Pion Bankowości Korporacyjnej obejmuje segmenty korporacji, znaczących grup kapitałowych (tzw. Duże Korporacje), klientów sektora publicznego, instytucji finansowych oraz nieruchomości komercyjnych i finansowania specjalistycznego. Dzięki specjalistycznej wiedzy, bezpiecznym i efektywnym procesom oraz silnej pozycji płynnościowej organizujemy i współfinansujemy najbardziej złożone i największe projekty inwestycyjne na polskim rynku. Szeroka oferta produktów i usług, nowatorskie rozwiązania, indywidualne podejście oraz kompleksowa obsługa finansowa przedsiębiorstw, instytucji i jednostek sektora publicznego umacniają naszą pozycję lidera rynkowego w obszarze obsługi korporacyjnej.

Dla naszych klientów świadczymy wszechstronne usługi banku uniwersalnego, jak i te z obszaru leasingu, faktoringu, doradztwa inwestycyjnego, doradztwa w zakresie fuzji i przejęć oraz zaawansowanych produktów obszaru treasury i rynku kapitałowego. Obsługujemy również kompleksowe oferty krótko- oraz długoterminowego finansowania działalności międzynarodowej, wspierając ekspansję polskich przedsiębiorstw zarówno na rynkach europejskich, jak i do krajów rozwijających się. W ramach opracowywanych transakcji współpracowaliśmy m.in. z KUKE, a także stworzyliśmy zestaw unikatowych na rynku, usług i produktów z obszaru export structured finance oferując klientom strukturę finansowania optymalną dla charakteru prowadzonej działalności i realizowanych projektów.

Kontynuujemy współpracę z Grupą UniCredit, która pozwala na wspieranie polskich klientów w prowadzeniu działalności w krajach, gdzie jest ona obecna. Umowa wzmacnia rolę Banku jako eksperta rozwiązań transgranicznych dla klientów międzynarodowych i pozycjonuje Bank Pekao S.A. jako polski bank o zasięgu europejskim. Pozwala to na poszerzenie zasięgu geograficznego obsługiwanych rynków oraz dalszy rozwój biznesu z firmami międzynarodowymi.

Pogłębiamy współpracę z PZU S.A. poszerzając ją o kolejne obszary, wspólnie organizując m.in. refinansowanie zadłużenia spółki w toku przygotowania do debiutu na London Stock Exchange.

Strategia

Planujemy utrzymać pozycję lidera w bankowości korporacyjnej i zachować wysoki udział rynkowy w dochodach co najmniej na poziomie z 2020 roku, potencjalnie go zwiększając, poprzez efektywny wzrost wolumenów z wykorzystaniem przewag konkurencyjnych takich jak: dogłębna ekspertyza sektorowa, wiedza z zakresu finansowania specjalistycznego oraz rosnąca digitalizacja procesów.

Konsekwentnie rozwijamy cyfryzację, automatyzację procesów oraz optymalizujemy pracę doradców, dzięki czemu klienci otrzymują szerokie spektrum rozwiązań cyfrowych, umożliwiających samoobsługę, a doradcy mają więcej czasu i lepsze narzędzia do dotarcia ze specjalistyczną wiedzą do najbardziej wymagających przedsiębiorstw.

W strategii określiliśmy, najważniejsze dla Pionu Bankowości obszary:

 • koncentracja na aktywnym wspieraniu programów odbudowy gospodarki i transformacji klimatycznej,
 • odpowiedzialne zarządzanie kapitałem in. poprzez unikalną ofertę produktową bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, kompetencje w zakresie DCM, celowany x-sell produktowy oraz wzmożoną selekcję klientów i transakcji w oparciu o ekspertyzę sektorową,
 • umacnianie pozycji w obszarze bankowości inwestycyjnej z uwzględnieniem specyfiki segmentów i grup klientowskich w oparciu o silne kompetencje i unikatową ofertę produktową,
 • rozwój bankowości międzynarodowej poprzez aktywne wspieranie ekspansji zagranicznej klientów korporacyjnych (M&A, trade finance, export structured finance, correspondent banking, custody)
 • dalszy rozwój centrów kompetencyjnych Bankowości Korporacyjnej wspierających cały Bank

Bank jako wiodąca instytucja współpracująca z największymi klientami korporacyjnymi, oprócz wsparcia w zakresie merytorycznego, operacyjnego i finansowego rozwoju klientów, pozostanie partnerem dla publicznych programów rozwojowych, odpowiedzialnych społecznie projektów ESG, a także konsekwentnie będzie angażował się w rozwój i modernizację polskiej gospodarki wspierając obsługę i wykorzystanie programów państwowych i unijnych.

Zgodnie z przyjętą strategią zrównoważonego rozwoju (ESG) w jeszcze większym stopniu niż dotychczas angażujemy się w transformację energetyczną i ekologiczną Polski oraz ochronę środowiska w myśl zasad Europejskiego Zielonego Ładu.

Aktywnie uczestniczymy w budowaniu sektora OZE w Polsce, m.in. poprzez oferowanie i organizację emisji obligacji zrównoważonego rozwoju. Jako pierwsi braliśmy udział w największych i najbardziej złożonych projektach ESG w Polsce i uczestniczyliśmy w najbardziej znaczących, benchmarkowych emisjach rynkowych dla spółek Skarbu Państwa.

Byliśmy współorganizatorem pierwszych w Polsce emisji zielonych obligacji samorządowych. W ramach podpisanej umowy miasto Łódź pozyskało 418 mln zł, z czego 50 mln zł będą stanowiły zielone obligacje.

Chcąc utrzymać wiodącą rolę i konsekwentnie świadczyć najwyższej jakości usługi, stale rozwijamy nasz poziom cyfryzacji. Dbamy o ciągłe zwiększanie efektywności procesów wewnętrznych i w tym celu pracujemy nad przygotowaniem i implementacją systemu wsparcia sprzedaży i relacji z klientem klasy CRM (CRM One). Naszym celem jest aby było to najlepsze takie rozwiązanie na polskim rynku bankowości korporacyjnej i biznesowej, dlatego opracowywane narzędzie bazuje na najnowszych technologiach (w tym na rozwiązaniach chmurowych).

W obszarze bezpośredniej relacji z klientem, poprzez automatyzację i digitalizację procesów, udostępniamy rozwiązania dające co raz więcej możliwości prostego i bezpiecznego korzystania z usług bankowości korporacyjnej w kanałach zdalnych (m.in. zaimplementowaliśmy nowe narzędzie do obsługi gotówkowej w firmach – Pekao CashCard dla klientów korporacyjnych). Dbamy też o to, aby znaczna część wiedzy specjalistycznej Banku była dostępna w kanałach zdalnych, dlatego stale poszerzamy zakres ogólnodostępnych materiałów opracowywanych przez analityków Banku.

Oferowana przez nas wysoka jakość produktów i usług, nowatorskie rozwiązania, indywidualne podejście oraz kompleksowa i profesjonalna obsługa korporacji, instytucji finansowych i jednostek sektora publicznego są doceniane przez klientów i stanowią o sile bankowości korporacyjnej Banku Pekao S.A. Na koniec 2021 roku w ramach Pionu Bankowości Korporacyjnej obsługiwaliśmy ponad 6,2 tys. podmiotów będących dużymi korporacjami, klientami sektora publicznego, instytucji finansowych oraz nieruchomości komercyjnych i finansowania specjalistycznego.

Współpracujemy z 11 z 12 polskich metropolii (92% udział w rynku) oraz prowadzimy bieżącą obsługę budżetu dla co trzeciej z nich (33%), współpracujemy z co czwartą gminą w Polsce (udział w rynku to 25%), utrzymujemy relacje biznesowe z 92% miast na prawach powiatu, a dla co piątego z nich prowadzimy bieżącą obsługę (21%). Współpracujemy również z co trzecim powiatem (37%) oraz z prawie wszystkimi województwami (94%), jesteśmy także wiodącym partnerem dla państwowych uczelni wyższych.

W ramach bankowości korespondenckiej, według stanu na 31.12.2021 Bank utrzymuje 73 rachunki nostro w 45 bankach w 26 krajach; prowadzi 221 rachunków loro na rzecz 201 klientów zagranicznych (banki i inne instytucje finansowe) z 48 krajów oraz 47 rachunków bieżących dla 41 zagranicznych podmiotów finansowych.

Bank pośredniczy również w realizowaniu transakcji na rzecz klientów innych banków krajowych, prowadząc 35 rachunków loro dla 12 banków polskich i utrzymując 5 rachunków nostro w 1 banku polskim.

zxvx zxvx

Bankowość Transakcyjna

W 2021 roku w obszarze bankowości transakcyjne przetworzyliśmy:

 • ponad 462 mln transakcji krajowych elixir – wzrost liczby przelewów krajowych wychodzących o 7,2% oraz przychodzących o 4,5%. Ponad 130 tys. transakcji ExpressElixir wychodzących wysłanych poprzez PekaoBiznes24, co stanowi wzrost o 350% w porównaniu do danych za 2020 rok, oraz o 293% w zakresie wolumenu,
 • 880 transakcji zagranicznych wychodzących i przychodzących o łącznym wolumenie 340 mld zł., co stanowi w odniesieniu do roku 2020 wzrost liczby transakcji wychodzących o 35% oraz wzrost wolumenu o 11%,
 • ponad 167 mln transakcji Pekao Collect o łącznym wolumenie ponad 226 mld zł, w porównaniu do roku 2020 jest to wzrost liczby transakcji o 3,9% oraz wzrost wolumenu o 19,5%,
 • ponad 6,3 mln transakcji polecenia zapłaty o łącznym wolumenie ponad 2 mld zł – wzrost liczby transakcji o 1,01 % oraz wzrost wolumenu o 19,87% w porównaniu do roku 2020.

W ramach rozwoju bankowości transakcyjnej wprowadziliśmy nowe funkcjonalności oraz produkty.

 • jako pierwszy bank w Polsce, zlecanie i import przelewów na telefon BLIK MP2P (Mobile Payer to Payer),
 • śledzenie online statusu zlecenia płatności zagranicznych wysłanych SWIFT za pomocą statusów SWIFT GPI,
 • pobranie wtórnika komunikatu źródłowego o wykonanej operacji typu: SWIFT , TARGET2, SEPA, SORBNET, ELIXIR,
 • w strefie samoobsługowej dostęp do nowych wniosków produktowych, takich jak: wniosek o zamknięcie rachunku- umożliwiającego zamknięcie pojedynczego rachunku bieżącego, pomocniczego, rachunku VAT oraz wniosek o wydanie opinii bankowej,
 • składanie dyspozycji dotyczących posiadanych kart z limitem kredytowym, takich jak: wydanie duplikatu karty, wydanie PIN, usługa 3DS (zmiana nr telefonu, wyłączenie usługi), zmiana funkcji zbliżeniowej, zmiana limitów dla transakcji bez fizycznego użycia karty, wydanie karty w miejsce zastrzeżonej,
 • podgląd informacji w zakresie posiadach kart debetowych oraz realizowanie elektronicznych wniosków w zakresie: wydania duplikatu karty ,wydania PIN, usługi 3DS (zmiana nr telefonu, wyłączenie usługi), zmiana funkcji zbliżeniowej, zmiana limitów dla transakcji bez fizycznego użycia karty, wydanie karty w miejsce zastrzeżonej.

Ponadto do najważniejszych osiągnięć w obszarze bankowości transakcyjnej zaliczamy:

rozwiązanie dla wymiany plikowej dla klientów dysponujących własnym adresem SWIFT,

klientom posiadającym kartę Mastercard oraz debetową kartę Visa Business,

dla kart korporacyjnych Visa klientom posiadającym biznesowe karty Visa z limitem kredytowym,

w terminalach w kraju i na świecie (iPhone, Apple Watch), płatności w aplikacjach mobilnych iOS (iPhone, iPad), płatności na stronach internetowych (na przeglądarce Safari),

dedykowanej wyłącznie do dokonywania wpłat. Nowa karta pozwala pracownikom firmy deponować gotówkę bezpośrednio na konto firmowe przy użyciu sieci bankomatów Pekao z funkcją wpłaty, znajdujących się na terenie całego kraju,

w związku ze zmianami prawnymi określonymi przepisami ustawy z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Dzięki temu umożliwiliśmy klientom gromadzenie środków pieniężnych wyodrębnianych na cele inwestycyjne, o których mowa w art. 15 ust. 1hb pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

nowy rodzaj limitu zadłużenia. Dzięki tej usłudze uczestnik systemu Cash Pool nie przekroczy dozwolonego zadłużenia wobec Lidera w dłuższej perspektywie niż jeden dzień. Usługa skierowana jest do strategicznych klientów Banku, korzystających z Cash Pool, w opcji bez redystrybucji sald. W systemie bankowości internetowej – PekaoBiznes24 udostępnione zostały raporty online w zakresie parametrów CIL oraz funkcje pozwalające na zmianę wartości CIL przez klientów, w zależności od ich bieżących potrzeb,

czyli nowego typu spółki kapitałowej łączącej cechy spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek osobowych. P.S.A. została wprowadzona w drodze Ustawy z dnia 19.07.2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej jest szczególnie atrakcyjna dla małych przedsiębiorstw o dużym potencjale rozwoju działających w formie start up’ów bądź prowadzących działalność innowacyjną. Umowa P.S.A. może zostać zawarta w formie aktu notarialnego lub online w ciągu 24 godzin na portalu S24, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości,

czyli rozwiązania polegającego na tym, że wartość nadwyżki depozytów powyżej każdego progu oprocentowania jest naliczana odrębnie dla danego progu wolumenu depozytów wg. wartości oprocentowania zdefiniowanego dla danego progu. Dodatkowo, zostały dostosowane dzienne/miesięczne raporty dedykowane klientom.

asdasd asdasd

Finansowanie Handlu

W 2021 roku znacząco wzrosły kwoty obsługiwanych przez Bank operacji dokumentowych oraz gwarancji. Wartość nowo udzielonych gwarancji i poręczeń zwiększyła się o 51%, natomiast zaangażowanie z tytułu udzielonych gwarancji wzrosło o 20%. Odnotowaliśmy dwucyfrową dynamikę wzrostu w obszarze produktów dokumentowych – kwota nowych transakcji zwiększyła się o 31% względem 2020 roku, a zaangażowanie z tytułu czynnych operacji dokumentowych na koniec 2021 roku było o 41% wyższe.

W 2021 roku w ramach usługi Otwartej Platformy Finansowania (OPF), Bank sfinansował faktury o wartości ponad 900 mln zł wyższej w porównaniu do 2020 roku przy wzroście liczby wykupionych faktur o 121%.

Systematycznie rozwijamy program finansowania dostawców jednego z kluczowych klientów z branży „retail”. Do programu klient zgłosił ponad 200 dostawców – z czego zdecydowaną większość stanowią dostawcy zagraniczni z obszaru Europy Południowo-Wschodniej oraz Azji. Program rozbudowywany jest o kolejne funkcjonalności – np. integralną usługę wspierającą obieg dokumentów handlowych – co pozwoli objąć programem dostawców również z innych krajów.

Wspieramy działalności klientów w warunkach panującej pandemii COVID-19. Systematycznie rozwijajmy produkty finansowania handlu poprzez zwiększanie automatyzacji i procesów zdalnych oraz utrzymanie rozwiązań wypracowanych we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Integracja systemowa i operacyjna z Idea Bankiem pozwoliła udostępnić ofertę produktów finansowania handlu podmiotom, które stały się naszymi klientami w wyniku fuzji obu banków.

Osiągnięcia Banku w obszarze finansowania handlu zostały docenione prze Magazyn Global Finance, który przyznał Bankowi Pekao S.A. nagrodę „The Best Trade Finance Provider in Poland for 2021”.

asdasdas asdasdas

Współpraca z klientami międzynarodowymi

Wspieramy plany eksportowe polskich firm obecnych na rynkach zagranicznych lub planujących ekspansję poza granice kraju. Klienci mogą korzystać z pakietu najkorzystniejszych rozwiązań finansowych, dostosowanych do modelu prowadzonej działalności. Kluczowym elementem wsparcia, a zarazem warunkiem dla wzmocnienia obecności krajowych podmiotów na rynkach zagranicznych, jest atrakcyjna oferta produktowa finansowania kontraktów zagranicznych.

Udzielaliśmy kredytów oraz opracowywaliśmy kompleksowe oferty krótko i długoterminowego finansowania działalności międzynarodowej, wspierając ekspansję polskich przedsiębiorstw zarówno na rynkach europejskich jak i krajów rozwijających. W ramach opracowywanych transakcji Bank współpracował m.in. z KUKE, korzystając z zawartej umowy ramowej.

Rozszerzyliśmy współpracę z KUKE, podpisując porozumienie mające na celu wdrożenie nowych produktów ubezpieczeniowych i gwarancyjnych w ramach nowego systemu wsparcia eksportu. Przełoży się to na szerszy wachlarz możliwości finansowania rozwoju eksportu. W ofercie wspieranej produktami zabezpieczającymi KUKE znajdą się kredyty przeznaczone na finansowanie inwestycji krajowych generujących eksport, produkty kredytowe finansujące łańcuch dostaw czy też instrumenty finansowania dłużnego przeznaczone na zakup aktywów zagranicznych.

Kontynuowaliśmy również współpracę z Grupą UniCredit, która zapewnia obsługę klientów UniCredit na rynku polskim oraz polskich klientów na rynkach zagranicznych. Umowa wspiera polskich klientów w prowadzeniu działalności w krajach, gdzie jest obecna Grupa UniCredit, wzmacnia naszą pozycję eksperta w kwestii rozwiązań transgranicznych dla klientów międzynarodowych oraz pozycjonuje Bank Pekao S.A. jako polski bank o zasięgu europejskim.

Bankowość inwestycyjna, finansowanie strukturyzowane i nieruchomości komercyjne

Wspieramy rozwój przedsiębiorstw i infrastruktury poprzez długoterminowe finansowanie inwestycji w różnych segmentach gospodarki. Oferujemy klientom usługi z zakresu bankowości inwestycyjnej, finansowania strukturyzowanego oraz finansowania projektów dotyczących nieruchomości komercyjnych, w tym finansowania budowy powierzchni magazynowych.

 • udział w finansowaniu konsorcjalnym składającym się z dwóch transz terminowych na łączną kwotę 190 mln EUR, dla wiodącego podmiotu z branży przerobu drzewa dla branży meblarskiej i budowlanej (Pekao w roli Organizatora, MLA),
 • pełnienie roli wiodącego organizatora i prowadzącego księgę popytu dla finansowania udzielonego przez międzynarodowe konsorcjum bankowe na potrzeby refinansowania zadłużenia czołowej spółki z branży detalicznej i finansowanie jej ogólnych celów korporacyjnych, w tym dalszego rozwoju. Pekao znalazło się w wąskim gronie międzynarodowych instytucji finansowych z największym udziałem w nowym finansowaniu wynoszącym 90 mln EUR,
 • finansowanie budowy centrum logistycznego dla lidera branży odzieżowej, realizowane przez czołowego dewelopera powierzchni magazynowych. Kwota finansowania wyniosła 35,6 mln EUR,
 • udział jako globalny koordynator oraz bookrunner kredytu związanego z finansowaniem post-IPO lidera branży logistycznej na kwotę 2,75 mld zł,
 • finansowanie obejmujące kredyt inwestycyjny i kredyt obrotowy dla operatora sieci restauracji (Pekao Organizatorem, Agentem Kredytu i Agentem Zabezpieczeń) na łączną kwotę około 2,4 mld zł,
 • finansowanie zakupu czołowego producenta napojów alkoholowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Kwota finansowania przekroczyła 2 mld zł,
 • aranżer kredytu konsorcjalnego dla czempiona polskiej gospodarki, lidera branży chemicznej na kwotę 2 mld zł,
 • udział jako „original lender” w kredycie konsorcjalnym w łącznej kwocie 2,1 mld zł dla największego koncernu chemicznego w Polsce,
 • udzielenie gwarancji na rzecz IRGIT w łącznej wysokości 1,88 mld zł,
 • finansowanie obejmujące kredyt inwestycyjny i kredyt obrotowy dla firmy z branży motoryzacyjnej (Pekao Agentem Kredytu) na łączną kwotę około 1,65 mld zł,
 • finansowanie obejmujące kredyt inwestycyjny i kredyt obrotowy dla producenta elementów wykończenia wnętrz (Pekao Agentem Kredytu i Agentem Zabezpieczeń) na kwotę 1,1 mld zł,
 • udział w finansowaniu konsorcjalnym obejmującym kredyt terminowy oraz obrotowy dla firm z branży paliwowej na łączną kwotę 600 mln zł,
 • udzielenie 500 mln zł limitów faktoringowych dla wiodących firm branży chemicznej,
 • udzielenie limitów faktoringowych dla jednej z wiodących firm branży energetycznej w wysokości 410 mln zł,
 • finansowanie nowoczesnego kompleksu biurowców w Kwota finansowania wyniosła ponad 400 mln zł,
 • finansowanie kolejnego etapu rozwoju farmy wiatrowej w wysokości 370 mln zł,
 • kredyt na budowę farmy wiatrowej dla lidera branży energetycznej w Kwota finansowania wyniosła 180 mln zł.

Emisje papierów dłużnych

W obszarze organizacji i obsługi nieskarbowych papierów dłużnych (powyżej 365 dni), biorąc pod uwagę zadłużenie pozostające w obrocie na dzień 30 listopada 2021 roku, Bank Pekao S.A. posiadał ponad 31% udział w rynku (1 miejsce), w tym:

 • blisko 39% udział w segmencie organizacji emisji obligacji korporacyjnych (1 miejsce),
 • prawie 15% udział w segmencie organizacji papierów dłużnych banków (3 miejsce),
 • ponad 22% udział w organizacji emisji obligacji komunalnych (2 miejsce).

W 2021 roku aktywnie przeprowadzaliśmy emisje obligacji z gwarancją Skarbu Państwa, które finansowały programy pomocowe związane z zapobieganiem skutkom pandemii COVID-19. Obligacje zostały wyemitowane na łączną kwotę ponad 42 mld zł z terminami zapadalności od 7 do 20 lat.

W 2021 roku uczestniczyliśmy w emisjach nieskarbowych papierów dłużnych na rynku polskim jak i zagranicznym na łączną kwotę blisko 25,2 mld zł, 2,8 mld EUR oraz 0,4 mld USD, wśród których na szczególną uwagę zasługują następujące transakcje:

 • emisja trzech serii obligacji dla spółki należącej do globalnego koncernu motoryzacyjnego o ratingu inwestycyjnym, na łączną kwotę 1,75 mld zł z terminem zapadalności 1 rok i 2 lata, dla której Bank pełnił funkcję wyłącznego organizatora i dealera,
 • emisja 6-letnich obligacji spółki będącej liderem na rynku przesyłek kurierskich na kwotę 500 mln PLN, w której Bank był organizatorem i dealerem,
 • emisje obligacji zielonych i zrównoważonego rozwoju, w tym emisja 10-letnich obligacji zrównoważonego rozwoju o oprocentowaniu stałym, opartym o ocenę ratingową ESG (miernik zrównoważonego rozwoju w zakresie odpowiedzialności za środowisko, odpowiedzialności społecznej oraz wdrożonego ładu korporacyjnego) na kwotę 1 mld zł dla wiodącego koncernu paliwowo-energetycznego w Polsce, w której Bank pełnił funkcję wyłącznego organizatora i dealera a także emisja 5-letnich zielonych obligacji na kwotę 400 mln zł, dla holdingu technologicznego dostarczającego rozwiązania m.in. dla branży energetycznej,
 • emisje dla sektora deweloperskiego, w tym trzech serii obligacji spółki należącej do międzynarodowej grupy deweloperskiej na łączną kwotę 365 mln zł, emisja 5-letnich obligacji dla wiodącego na polskim rynku dewelopera mieszkaniowego na kwotę 150 mln zł oraz emisja 2,5 letnich obligacji dla dewelopera powierzchni magazynowych na kwotę 20 mln EUR,
 • poziomów ratingu kredytowego), na łączną kwotę 300 mln zł z terminem zapadalności 3 lata,
 • emisja dwóch serii obligacji dla czołowej na polskim rynku spółki z branży windykacyjnej na łączną kwotę 400 mln zł,
 • emisje dla spółek z Grupy, w tym emisja 7 serii hipotecznych listów zastawnych na łączną kwotę 1,235 mld zł dla banku hipotecznego Grupy, emisja 19 serii obligacji w EUR i PLN dla spółki leasingowej na łączną kwotę stanowiącą równowartość 7,4 mld zł oraz emisja 26 serii obligacji dla spółki faktoringowej z terminem zapadalności do 1 roku w PLN i EUR na łączną kwotę stanowiącą równowartość blisko 10,1 mld zł.
 • emisja 7-letnich zielonych euroobligacji wiodącego koncernu paliwowo-energetycznego w Polsce na kwotę 500 mln EUR, w której Bank pełnił funkcję globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu,
 • emisja 7-letnich euroobligacji spółki z branży chemicznej na kwotę 600 mln EUR, w której Bank pełnił funkcję współprowadzącego księgę popytu,
 • emisja 6-letnich euroobligacji spółki z branży logistycznej na kwotę 490 mln EUR, dla której Bank pełnił funkcję globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu,
 • emisja 10-letnich euroobligacji dla polskiego banku na kwotę 500 mln EUR, w której Bank był współorganizatorem i dealerem oraz 4-letnich euroobligacji na kwotę 400 mln USD, w której bank był wyłącznym organizatorem,
 • emisja euroobligacji dla multilateralnej instytucji finansowej o najwyższym ratingu kredytowym na kwotę 750 mln zł, w której Bank był wyłącznym organizatorem i dealerem.

Ponadto w 2021 roku Bank przeprowadził emisje dla jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę ponad 992 mln zł.

Kompleksowa obsługa jednostek sektora finansów publicznych

Jednym z elementów przyjętej przez nas strategii na lata 2021–2024 jest wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarki, społeczeństwa i ochrony środowiska. Finansowanie sektora publicznego oraz projektów komunalnych, wpisuje się w działania współtworzenia i rozwijania polskiej infrastruktury. Nasze wieloletnie doświadczenie zapewnia kompleksową ofertę i efektywność, zarówno we współpracy z metropoliami, mniejszymi gminami oraz ze spółkami komunalnymi.

W 2021 roku udzieliliśmy podmiotom samorządowym na realizację projektów rozwojowych finansowania na kwotę ponad 3,8 mld zł.

Na szczególną uwagę zasługuje umowa programu emisji zielonych obligacji ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. na kwotę 400 mln zł. Przedmiotem finansowania jest realizacja Łódzkiego Centrum Recyklingu, na które będą składać się instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. Bank był także współorganizatorem emisji obligacji samorządowych miasta Łódź na kwotę 418 mln zł, z czego 50 mln zł tej sumy to również obligacje zielone. Jest to pierwsza w Polsce emisja zielonych obligacji przez samorząd. Środki z niej trafią na finansowanie projektów związanych z niskoemisyjnym transportem miejskim oraz zagospodarowaniem odpadów.

Ponadto byliśmy organizatorem i współorganizatorem innych, największych programów takich jak:

 • emisja obligacji na kwotę 491 mln zł, na realizację programu inwestycyjnego poprawiającego standard komunikacji miejskiej we Wrocławiu,
 • sfinalizowanie transakcji emisji obligacji na kwotę 496 mln zł z Tramwajami Śląskimi , przeznaczonej na modernizację i budowę infrastruktury torowej na terenie Aglomeracji Śląskiej oraz na zakup taboru tramwajowego i specjalistycznych pojazdów szynowych.

Ponadto rozwijaliśmy działania w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, zarówno z sferze instytucjonalno-regulacyjnej, jak i współuczestniczenia w przygotowywaniu struktur finansowania dla tych przedsięwzięć. W roku 2021 podpisaliśmy ze spółkami celowymi grupy Mota Engil umowy finansowania projektów budowy parkingów realizowanych w formule PPP w Warszawie oraz Łodzi na łączną kwotę 146 mln zł. Będziemy pełnić funkcje kredytodawcy i agenta zabezpieczeń a drugim zewnętrznym źródłem finansowania inwestycji będą środki pochodzące z emisji obligacji obejmowanych przez Polski Fundusz Rozwoju.

W 2021 roku przedłużone zostały umowy na obsługę miast: Bydgoszczy, Gdańska i Lublina. Dużym sukcesem było przejęcie obsługi miasta Łodzi wraz z 368 jednostkami.

Wyniki wyszukiwania