ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Bank w 2021 r.

Notowania oraz wycena rynkowa akcji Banku Pekao S.A.

Akcje Banku Pekao S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie od czerwca 1998 roku i są jednym z najbardziej płynnych instrumentów udziałowych w Polsce oraz w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Bank posiada również od 2000 roku program globalnych kwitów depozytowych, tzw. GDR-ów, będących przedmiotem obrotu na giełdzie londyńskiej oraz na pozagiełdowym rynku OTC w USA (program zakończy się 31 marca 2022 roku).

Kapitalizacja rynkowa Banku na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 32,0 mld zł, co czyniło Bank jedną z większych spółek notowanych w Europie Środkowo-Wschodniej. Duża płynność i wysoka kapitalizacja powodują, że akcje Banku wchodzą w skład wielu istotnych indeksów giełdowych, prowadzonych przez instytucje krajowe i zagraniczne, w tym w skład indeksu polskich dużych spółek WIG20 i WIG30, indeksu sektorowego WIG-Banki oraz indeksu rynków wschodzących MSCI EM. Akcje Banku wchodzą również w skład indeksu WIG-ESG, czyli indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W 2018 roku akcje Banku zostały włączone do indeksu STOXX Europe 600, skupiającego największe i najbardziej płynne spółki w Europie oraz do indeksu FTSE Developed Equity w następstwie reklasyfikacji polskiego rynku akcji do rynków rozwiniętych w Europie.

W 2020 roku Bank jako jedna z niewielu w całym regionie CEE dołączył do globalnego indeksu giełdowego Bloomberg Gender Equality Index, skupiającego spółki giełdowe aktywnie działające na rzecz równości płci w środowisku pracy.

737 tys. akcji

Średni dzienny wolumen obrotów w 2021 r.

17,3 mld zł

Roczna suma wartości obrotu w 2021 r.

Przy średnim dziennym wolumenie obrotów wynoszącym 737 tys. akcji i rocznej sumie wartości obrotów akcjami Banku w wysokości 17,3 mld zł w 2021 roku, udział wartości obrotów akcjami Banku Pekao S.A. w obrotach na GPW w Warszawie wyniósł 5,5%.

Cena akcji Banku Pekao S.A. na koniec grudnia 2021 roku wzrosła o 99,7% r/r i wyniosła 122,00 zł w porównaniu do 61,10 zł rok wcześniej. Stopa zwrotu dla akcjonariuszy Banku była wyższa od stopy zwrotu dla indeksu WIG Banki, który w 2021 roku wzrósł o 81,3%.

Na zachowanie cen akcji polskich banków w 2021 roku wpływ miało przede wszystkim silne ożywienie gospodarcze po pierwszych falach pandemii COVID-19. Mocny wzrost PKB przekładał się na istotny wzrost akcji kredytowej, spadek kosztów ryzyka i wyraźny wzrost rentowności sektora. Bardzo pozytywnym czynnikiem dla banków było rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych przez RPP w czwartym kwartale 2021 roku. Dodatkowo, część banków powróciła po roku przerwy do wypłaty dywidendy, co niewątpliwie wpłynęło na postrzeganie sektora przez inwestorów giełdowych.

Podstawowe informacje o akcjach Banku Pekao S.A.

2021 2020
Cena akcji na koniec roku (zł) 122,00 61,10
Maksymalna cena akcji (zł) 131,75 107,60
Minimalna cena akcji (zł) 61,10 40,80
Liczba akcji 262 470 034 262 470 034
Kapitalizacja na koniec roku (mld zł) 32,0 16,0
Średni wolumen obrotu 737 242 1 108 242
Zysk na akcję (zł)* 6,35 6,11
Wartość księgowa na akcję (zł)** 95,20 95,78
Dywidenda na akcję wypłacona w danym roku (zł) 3,21 0,00
Wskaźnik C/Z (x)*** 19,2 10,0
Wskaźnik C/WK (x)*** 1,28 0,64
*Zysk na akcję obliczony jako suma kwartalnych zysków na akcję za cztery kolejne kwartały, gdzie ostatnim kwartałem jest trzeci kwartał danego roku.
**Wartość księgowa na akcję obliczona na podstawie danych finansowych za trzeci kwartał danego roku.
***Wskaźniki obliczone w odniesieniu do danych finansowych po trzecim kwartale danego roku.

Wyniki wyszukiwania