ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Bank w 2021 r.

Kapitał zakładowy i struktura akcjonariatu Banku

Na dzień 31 grudnia 2021 roku kapitał zakładowy Banku wyniósł 262 470 034 zł i nie uległ zmianie do dnia przekazania raportu. Kapitał zakładowy Banku dzielił się na 262 470 034 akcji następujących serii:

  • 137 650 000 akcji serii A na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 7 690 000 akcji serii B na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 10 630 632 akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 9 777 571 akcji serii D na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 373 644 akcji serii E na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 621 411 akcji serii F na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 603 377 akcji serii G na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 359 840 akcji serii H na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 94 763 559 akcji serii I na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Wszystkie istniejące akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Nie istnieje jakiekolwiek zróżnicowanie akcji w zakresie związanych z nimi praw. Nie istnieją szczególne przywileje i ograniczenia związane z istniejącymi akcjami. Prawa i obowiązki związane z akcjami są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa.

Akcjonariusze Banku Pekao S.A. posiadający bezpośrednio lub pośrednio, poprzez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku:

NAZWA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ
NA DZIEŃ  PRZEKAZANIA RAPORTU ZA 2021 ROK NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 52 494 007 20,00% 52 494 007 20,00%
Polski Fundusz Rozwoju S.A. 33 596 166 12,80% 33 596 166 12,80%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander 13 281 544 5,06% 13 281 544 5,06%
Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 13 201 655 5,03% 13 201 655 5,03%
Pozostali akcjonariusze (poniżej 5%) 149 896 662 57,11% 149 896 662 57,11%
Razem 262 470 034 100,00% 262 470 034 100,00%

Do dnia przekazania niniejszego raportu Bank nie otrzymał żadnych dodatkowych zawiadomień dotyczących zmian w strukturze akcjonariatu w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Grupą inwestorów finansowych o znaczącym zaangażowaniu w kapitale Banku są polskie otwarte fundusze emerytalne (OFE). Zgodnie z informacjami zawartymi w ich publicznie dostępnych sprawozdaniach finansowych, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, OFE łącznie posiadały 19,35% akcji Banku.

Wyniki wyszukiwania